2017-10-18

Rusza podział kosztów ciepła na zmienionych zasadach

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Kończy się niebawem rozliczanie kosztów ciepła za okres 2016/2017 – więc zgodnie z wcześniejszymi decyzjami Rady Nadzorczej (o których byliście Państwo informowani w majowym i czerwcowym numerze „Wspólnych Spraw") – dla rozliczenia rozpoczętego w połowie września 2017 roku okresu grzewczego obowiązywać będą zmienione zasady. W celu zapewnienia Państwu informacji oraz możliwości świadomego korzystania z ogrzewania lokali i ciepłej wody zamieszczona jest poniżej treść aneksu nr 2/2017 z dnia 23.05.2017 do „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w KSM" przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą nr 48/2017.

 

W majowym wydaniu „WS" starałem się wyprzedzająco przybliżyć Państwu przyczyny i cel dokonywanych zmian wraz z ich uzasadnieniem, ale myślę, że nie od rzeczy będzie zacytowanie fragmentów tego tekstu, poświęconych najistotniejszym skutkom zmian, a których powinniście Państwo mieć świadomość, ponieważ – jak sądzę – może to pomóc w racjonalnym użytkowaniu ogrzewania i ciepłej wody, po to, by nie być zaskoczonym przyszłorocznymi rozliczeniami.

 

Przechodząc do wprowadzonych w regulaminie najważniejszych zmian wskazać należy, że na nowo zostały zdefiniowane stosowane w regulaminie i rozliczeniach pojęcia „koszty indywidualne" i „koszty wspólne" odnoszące się do zużytego ciepła. Uszczegółowiono te definicje, a także dokonano zmiany proporcji podziału zmiennej wielkości pobranego ciepła zużytego do ogrzewania lokali w budynku wielolokalowym pomiędzy powyższe części kosztów.

 

Podobna zmiana została dokonana w odniesieniu do ciepła zużytego do podgrzania wody użytkowej. Dostosowano treść § 10 ust. 1 regulaminu do znowelizowanej treści art. 45a Prawa Energetycznego, a przypomnę, że dotyczy on możliwości dochodzenia odszkodowania od osób, które miały wpływ na nieodczytanie, uniemożliwienie odczytu wskazań podzielników kosztów ogrzewania. W § 20 ust. 1 pkt 1 w nowy sposób zapisano zasady postępowania w sytuacji, kiedy użytkownik lokalu nie udostępni Spółdzielni do odczytu ciepłomierzy, wodomierzy lub podzielników nagrzejnikowych mimo wezwania, albo dokona ingerencji w te przyrządy lub urządzenia w celu zafałszowania ich pomiaru lub wskazań, dla osiągnięcia korzyści kosztem pozostałych użytkowników lokali w jednostce rozliczeniowej.

 

W celu doprowadzenia do jednorodności lokalowych instalacji odbiorczych ciepła i opomiarowania wszystkich na jednakowych zasadach wprowadzono dla lokali z tzw. pionami grzewczymi lub grzejnikami rurowymi, do czasu ich zastąpienia opomiarowanymi grzejnikami, zryczałtowane wskazanie zastępcze w wysokości 345 impulsów.

 

Bardzo ważnym jest zapis zastosowany w § 22 ust. 4, ponieważ reguluje on w transparentny sposób zasady postępowania w sytuacji, kiedy z powodu błędu nakładki radiowej na wodomierzu powstała różnica pomiędzy wskazaniami wodomierza c.w.u. odczytanymi bezpośrednio wzrokowo, a wskazaniami przekazanymi radiowo przez uszkodzoną lub niesprawną nakładkę radiową. Decydującymi wówczas wskazaniami przyjętymi do zastępczego rozliczenia ciepła zużytego na potrzeby podgrzania wody są wskazania jedynego legalizowanego urządzenia jakim jest wodomierz. Trzeba dodać, że obciążenie tak wyliczonymi kosztami za ciepło zużyte do podgrzania wody może dotyczyć tylko ostatnich 12 miesięcy przed odczytem.

 

Nowe zasady nadal pozostaną prooszczędne, jednak będą odpychać użytkowników od przesadnej (krańcowej) oszczędności, a ponadto powodować będą mniejszą opłacalność ogrzewania swojego mieszkania dzięki przenikaniu ciepła przez przegrody wewnętrzne pomiędzy lokalami. Wielkości zużytego ciepła, jak i kosztów z tym związanych w danej jednostce rozliczeniowej, powinny w zasadzie pozostać niezmienione, tyle że struktura ich podziału pomiędzy lokale będzie bardziej zrównoważona.

 

Ważny w tym względzie komfort zamieszkiwania powinien wzrosnąć poprzez zmniejszenie obaw przed normalnym korzystaniem z ciepła. Jeśli tak się stanie, to powinny również zniknąć w znacznej części problemy z zakłócaniem poprawnego funkcjonowania wentylacji w lokalach oraz nieumyślnym, ale zawinionym, hodowaniem w lokalach mieszkalnych pleśni i grzybów tak bardzo szkodliwych dla domowników, co dzieje się wtedy, gdy mieszkania są nadmiernie schładzane i przesadnie uszczelniane zatrzymując wilgoć i uniemożliwiając dopływ świeżego powietrza.

 

Mam nadzieję, że powyższe przypomnienie dobrze się Państwu przysłuży dla lepszego zrozumienia lektury treści aneksu zamieszczonego w niniejszym numerze „Wspólnych Spraw". Informuję jednocześnie, że od początku czerwca br. jest on – podobnie jak i sam regulamin – zamieszczony na naszej stronie www.ksm.katowice.pl zaś dodatkowo jednolity tekst regulaminu opublikowany będzie w formie dodatku do jednego z najbliższych wydań „WS".

 

UCHWAŁA
Rady Nadzorczej KSM

nr 48/2017 z 23.05.2017 r.

 

w sprawie: uchwalenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej" stanowiącego załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 16/2012 z dnia 24.01.2012 r. z późniejszymi zmianami.

 

Działając na podstawie § 89 pkt 16 Statutu KSM – Rada Nadzorcza postanawia:

1) uchwalić zmiany do „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej" w formie aneksu nr 2/2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

2) wprowadzone aneksem nr 2/2017 zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w KSM" stosuje się od rozliczania kosztów ciepła, począwszy od okresu rozliczeniowego 2017/2018, tj. począwszy od nowego okresu rozliczeniowego następującego po dacie wprowadzenia zmian powyższego Regulaminu aneksem nr 2/1017.

 

3) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ANEKS

nr 2/2017 z dnia 23.05.2017 r.

do Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w KSM

przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2012 z dnia 24.01.2012 r. – zwanego dalej Regulaminem.

 

I

W § 4 określenia:

– „koszty indywidualne" – dotyczą tej części ciepła dostarczonej do budynku, która zostanie wyemitowana przez grzejniki wyposażone w nagrzejnikowe podzielniki w lokalach. Ustala się, że odpowiadać temu będzie 65% kosztów zmiennych według faktur zakupu ciepła.

– „koszty wspólne" – są to koszty niezależne wprost od użytkownika lokalu na które składają się:

– koszty stałe zależne od mocy zamówionej (zakontraktowanej) u dostawcy według faktur comiesięcznych zakupu ciepła w pozycji „opłata stała".

– 35% kosztów zmiennych zakupu ciepła według faktur w pozycji „opłata zmienna". Jest to ta część kosztów ciepła dostarczonego do budynku i poszczególnych lokali, która jednak została wyemitowana poza grzejnikami wyposażonymi w podzielniki kosztów. Użytkownik nie miał bezpośredniego wpływu na tę emisję ciepła, czyli poziomy i piony c.o., piony grzewcze, grzejniki nieopomiarowane w pomieszczeniach wspólnych, klatkach schodowych, inne.

– straty ciepła na przesyle od układu pomiarowo – rozliczeniowego do ciepłomierza danej jednostki rozliczeniowej, jeżeli z tytułu miejsca montażu w/w układu jest to technicznie uzasadnione

– korekty rozliczeń z poprzedniego okresu rozliczeniowego w danej jednostce rozliczeniowej.

 

II

Zmienia się § 10 ustęp 1 Regulaminu w ten sposób, że dotychczasową treść zastępuje się następującą:

Przy braku odczytu wskazań jednego p.k.o z nadajnikiem impulsów radiowych z przyczyn leżących po stronie użytkownika Spółdzielnia jest uprawniona dochodzić od użytkownika odszkodowania odpowiadającego kosztom zużycia ciepła przy założeniu maksymalnego wskazania, o którym mowa § 10 w ustępie 2 odczytanego z innego p.k.o w danej jednostce rozliczeniowej.

 

III

Do § 14 ustęp 1 Regulaminu wprowadza się w miejsce dotychczasowej, następującej treści:

Koszty zakupu ciepła dla potrzeb ogrzewania, ustalone dla okresu rozliczeniowego, rozliczane są między użytkowników lokali po uprzednim wstępnym ich podziale na:

1/ koszty wspólne, niezależne od zużycia, na które składają się:

– koszty stałe zakupu ciepła według faktur dostawcy z pozycji „opłata stała",

– 35% kosztów zmiennych zakupu ciepła z pozycji „opłata zmienna". Ciepło dostarczone do budynku (jednostki rozliczeniowej) wyemitowane poza grzejnikami: poziomy i piony c.o., pomieszczenia wspólne, klatki schodowe, inne;

– straty ciepła na przesyle od układu pomiarowo-rozliczeniowego do ciepłomierza danej jednostki rozliczeniowej, jeżeli z tytułu miejsca montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego jest to technicznie uzasadnione.

– korekty rozliczeń z poprzedniego okresu rozliczeniowego w danej jednostce rozliczeniowej

koszty indywidualne, zależne od zużycia, które odpowiadają:

– 65% kosztów zmiennych według faktur zakupu ciepła od dostawcy. Dotyczą ciepła wyemitowanego przez grzejniki c.o. wyposażone w nagrzejnikowe podzielniki elektroniczne.

 

IV

Zmienia się treść § 20 ustęp 1 pkt 1 Regulaminu w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej wprowadza się następującą treść:

Użytkownik lokalu, który nie udostępni Spółdzielni ciepłomierzy, wodomierzy lub podzielników nagrzejnikowych mimo wezwania albo dokona ingerencji w te przyrządy lub urządzenia w celu zafałszowania jego pomiaru lub wskazań w celu osiągnięcia korzyści kosztem pozostałych użytkowników lokali w jednostce rozliczeniowej, zostanie rozliczony w następujący sposób:

koszty wspólne ustalone będą według zasad tych samych jak w pozostałych lokalach,

koszty indywidualne zostaną określone jako odszkodowanie na rzecz pozostałych użytkowników w jednostce rozliczeniowej wyliczone jako iloczyn najwyższego stwierdzonego dla lokalu mieszkalnego lub użytkowego (w zależności od tego do jakiej grupy należy lokal będący przedmiotem obliczeń) w tej jednostce rozliczeniowej wskazania ilości impulsów na 1 m2 powierzchni użytkowej i powierzchni użytkowej obliczanego lokalu.

 

V

Zmienia się treść § 20 ustęp 3 Regulaminu w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej wprowadza się następującą treść:

W budynku (jednostce rozliczeniowej), w którym łazienki, kuchnie, przedpokoje lub inne pomieszczenia, w których funkcjonują na przemian piony grzewcze lub grzejniki rurowe bez zaworów termostatycznych i podzielników, a równocześnie w pozostałych lokalach w tych miejscach znajdują się grzejniki wyposażone w p.k.o, wprowadza się dla lokali z pionami grzewczymi lub grzejnikami rurowymi, do czasu ich zastąpienia opomiarowanymi grzejnikami, zryczałtowane wskazanie zastępcze w wysokości 345 imp.

 

VI

Zmienia się w § 21 ustęp 1 w ten sposób, że przyjmuję on brzmienie:

Koszty zakupu ciepła dla potrzeb przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, o których mowa w § 11 ustęp 1, po odliczeniu kosztów c.w.u. lokali użytkowych, ustalone dla okresu rozliczeniowego, rozliczane są następująco:

koszty wspólne podgrzania wody wodociągowej, na które składają się:

– koszty stałe wynikające z faktur dostawcy ciepła dla przygotowania c.w.u.

– koszty strat ciepła na cyrkulacji c.w.u. wg założenia, że:

a) przy grupowej stacji wymienników straty cyrkulacji odpowiadają 50% kosztów zmiennych,

b) przy indywidualnej stacja wymienników ciepła w budynku straty cyrkulacji są o połowę niższe i wynoszą 25% kosztów zmiennych. Koszty te rozliczane są proporcjonalnie do ilości osób stale zamieszkujących w lokalu.

Koszty indywidualne podgrzania wody wodociągowej, jako zależne wprost od zużycia c.c.w. wynikającego ze wskazań wodomierzy c.w.u. w całym 12-miesięcznym (2 x 6 miesięcy) okresie rozliczeniowym ciepła, rozliczane są proporcjonalnie do wskazań wodomierzy lokalowych ciepłej wody, a w przypadku lokali nie wyposażonych w wodomierze lub przy braku odczytu wielkości zużycia wyliczonej według zapisów § 22.

 

VII

Zmienia się w § 21 ustęp 3 w ten sposób, że przyjmuje on brzmienie:

W przypadku lokali użytkowych, w tym garaży, rezygnuje się z obliczania udziału w kosztach wspólnych liczonych od osoby, a zamiast tego stosuje się tzw. globalną cenę wyliczoną z łącznych kosztów podgrzania i wielkości całkowitego zużycia c.w.u. w jednostce rozliczeniowej (budynku).

 

VIII

W § 22 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

W przypadku stwierdzenia różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza c.w.u., a odczytami nakładki radiowej (tzw. błąd nakładki radiowej) decyduje odczyt bezpośredni, (wzrokowy) wodomierza. W przypadku, gdy stwierdzenie wyżej opisanej różnicy nastąpiło po upływie więcej niż jednego okresu rozliczeniowego kosztów ciepła, dla określenia wielkości zużycia będącego podstawą do ustalenia indywidualnych kosztów ciepła na przygotowanie c.w.u. w danym okresie rozliczeniowym, zostanie przyjęte zużycie wody obejmujące jedynie jeden (ostatni) okres rozliczeniowy kosztów ciepła podgrzania wody. Podstawą do wyliczenia tego zużycia będzie wcześniejsze obliczenie zużycia średniomiesięcznego za cały okres od dnia zabudowania wodomierza do dnia odczytu bezpośredniego i pomnożenie tej wartości przez 12 miesięcy rozliczanego okresu. Odczytany stan wodomierza zapisany zostanie jako tzw. „stan zerowy" (początkowy) dla następnych pomiarów zużycia wody.

 

IX

W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje bez zmian.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)