2017-06-08

Rozpatrzono wyniki kontroli i dokumenty na Walne

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Jerzy Doniec

 

W maju 2017 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni pracowała ze zdwojoną intensywnością. Wszystko za sprawą zbliżającego się terminu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, najwyższego gremium spółdzielczej samorządności. Do obowiązków Rady należy rozpatrzenie, zaopiniowanie i zatwierdzenie wielu dokumentów przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu, niezależnie od bieżącej działalności, rzec można – rutynowej.

 

Bez specjalnego pietyzmu do chronologii działań, Rada jak co miesiąc rozpatrywała wnioski Zarządu o pozbawienie praw członkowskich za uchylanie się od obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z lokalu. Tę zdecydowanie niemiłą czynność poprzedziła informacja o stanie zadłużenia na koniec kwietnia br. Zaległości we wnoszeniu opłat wyniosły 10 mln 636 tys. zł, co stanowiło 7,33% naliczeń średniorocznych, a to oznacza, że w stosunku do 31 marca zwiększyły się o 298 tys. zł. Jednocześnie jednak w ciężar tych zadłużeń zaksięgowana została kwota ok. 234 tys. zł, stanowiąca niedopłaty za zużyte media. Te bywają stosunkowo szybko spłacane, tak więc faktyczny wzrost zadłużenia w miesiącu kwietniu był niewielki. Różnice w układzie rodzajowym w stosunku do marca są oczywiście również niewielkie. Podobnie też i zadłużenia występujące w poszczególnych osiedlach.

 

Zaległości mieszkań z odrębną własnością, mających poprzednio lokatorskie prawo, wyniosły na koniec kwietnia 597 tys. zł na ogólną kwotę 2 mln zł. Zadłużone w tej grupie były 2793 mieszkania. W stosunku do końca marca wzrosła o 128 mieszkań ilość zadłużonych, a skala zaległości podniosła się o prawie 70 tys. zł.

 

Na posiedzenie Zarząd przesłał 8 wniosków o pozbawienie praw członkowskich. I tym razem miała miejsce spłata zadłużenia tuż przed terminem posiedzenia. Rada rozpatrywała więc 7 wniosków. Z tej ilości 4 wnioski zostały odroczone z uwagi na złożone deklaracje szybkiej spłaty zadłużeń. Trzech członków zostało natomiast wykreślonych z rejestru Spółdzielni. Mają 6 tygodni na spłatę zadłużenia, bez żadnych skutków finansowych związanych z przywróceniem członkostwa. Rada uchyliła też swoją poprzednią decyzję o pozbawieniu członkostwa. Zadłużenie zostało zlikwidowane.

 

Głównymi tematami rozpatrywanymi przez Radę w maju były:

  • opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
  • wyniki kompleksowej lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2013, 2014, 2015 i 2016.

Zgodnie z wymogami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o rachunkowości bilans naszej Spółdzielni co roku podlega ocenie biegłego rewidenta. Oceny za 2016 rok dokonał Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Rybniku. Opinia ta liczy 33 strony, nie ujmując załączników, które objętościowo nie ustępują części zasadniczej.

 

Najistotniejsze stwierdzenia raportu biegłego rewidenta brzmią:

„... zbadane sprawozdanie finansowe:

– przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2016 r., jak też wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

– zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz

– jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni."

a także:

„Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno-finansowej oraz wyniki badania sprawozdania finansowego i zdarzeń gospodarczych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym stwierdza się, że aktualna sytuacja Spółdzielni nie wskazuje na wystąpienie zagrożeń dla kontynuacji jej działalności w roku następnym po roku badanym."

 

Rada Nadzorcza „Opinię wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego" przyjęła.

 

Zgodnie z obowiązującymi spółdzielczość mieszkaniową przepisami również nasza Spółdzielnia poddała się kompleksowej lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2013, 2014, 2015 i 2016. Lustrację tę przeprowadził Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach. Lustracja obejmowała wszystkie dziedziny działalności Spółdzielni, od członkowskiej, poprzez inwestycyjną i remontową, na społeczno-kulturalnej skończywszy. Objęła wszystkie organy samorządowe, administracje osiedlowe, zakłady celowe i komórki organizacyjne Centrum Zarządzająco-Usługowego. W trakcie trwającego kilka miesięcy przeglądu lustrator nie stwierdził żadnego łamania obowiązujących przepisów czy nieprawidłowości. Lustrator nie przedłożył żadnych wniosków pokontrolnych. W tej sytuacji również Rada Nadzorcza nie wniosła własnych, przyjmując wyniki lustracji do akceptującej wiadomości.

 

Rada Nadzorcza rozpatrywała również propozycje zmian do kilku regulaminów wewnętrznych. Uchwaliła zmiany w „Regulaminie przyznawania wyróżnień honorowych za zasługi dla rozwoju KSM". Poprawka dotyczyła możliwości powiększenia limitu przyznawanych wyróżnień z okazji przypadającego w bieżącym roku jubileuszu 60-lecia istnienia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rada rozpatrzyła też wniosek Zarządu o przyznanie wyróżnień honorowych za zasługi dla rozwoju KSM. Większość tych nagród wręczona zostanie podczas uroczystości obchodów tego jubileuszu.

 

Kolejnym regulaminem, który wymagał uzupełnienia był „Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat w KSM".

 

Wobec dość licznych przypadków zabudów loggii i włączania ich do przestrzeni mieszkalnej w sposób trwały, tj. przez likwidację (wyburzenie) dotychczasowej części ściany zewnętrznej uznano, iż włączenie to stanowi ewidentne powiększenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, co pociąga za sobą określone konsekwencje finansowe dla użytkownika lokalu przy wyliczaniu opłat. Zmiana artykułu 45a Prawa Energetycznego dokonana w maju 2016 roku jest głównym powodem wprowadzonej zmiany w „Regulaminie rozliczania kosztów ciepła w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej". Problem ten został przedstawiony już w artykule wiceprezesa Spółdzielni mgr. Zbigniewa Olejniczaka w majowym numerze „Wspólnych Spraw".

 

Pierwsze rozliczenia kosztu ciepła oparte o ten zaktualizowany regulamin trafią do mieszkańców naszych zasobów w początkach drugiego półrocza 2018 r. Wówczas otrzymamy pełny obraz rezultatu dokonanych zmian, których głównym przesłaniem było zniwelowanie istniejących obecnie dużych różnic w opłatach pomiędzy lokalami o większym zużyciu ciepła a tym, w których nagrzejnikowe podzielniki kosztów rejestrują zużycie minimalne czy wręcz zerowe, podczas gdy w koszcie ciepła coraz większą część stanowi część stała (moc zamawiana). Regulamin rozliczania kosztów musi na te zmiany reagować. I ten regulamin został przez Radę przyjęty. Z aktualnym brzmieniem regulaminów zapoznać się można na stronie internetowej KSM.

 

Dużo miejsca i czasu Rada poświęciła analizie materiału i w konsekwencji wydaniu opinii w sprawie przygotowanych projektów uchwał, które będą przedkładane na Walnym Zgromadzeniu. Dotyczyło to projektów uchwał:

  • w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2017-2026,
  • zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2016 rok",
  • zatwierdzenia „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2017 rok",
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2016 roku,
  • zbycia nieruchomości,
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2017 roku.

Wszystko po to, by biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu członkom Spółdzielni ułatwić podjęcie stanowiska w trakcie głosowania nad poszczególnymi uchwałami, objętymi porządkiem obrad. Po zmianach ustawowej i statutowej, od kilku lat w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć może każdy członek Spółdzielni z prawem głosu.

 

Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia dokonamy wyboru 22 członków nowej Rady Nadzorczej, w zdecydowanej części opartej o działaczy „nieskażonych" pracą w niej w kończącej się kadencji. Oddanych działaczy samorządu spółdzielczego mamy wielu. Jest w kim wybierać. Oby do Rady trafiły osoby najbardziej kompetentne i wartościowe.

 

Z poważaniem

JERZY DONIEC

 

 

      

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)