2018-12-18

Remonty i modernizacje

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Listopadowe, plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczęło się od omówienia przewidywanej realizacji Strategii Ekonomicznej KSM w zakresie remontów na koniec 2018 roku oraz projektu planu remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2019 w ramach kontynuacji Strategii. Bazując na materiałach przygotowanych przez Zarząd Spółdzielni problemami tymi zajmowały się trzy Komisje RN: Rewizyjna, Inwestycyjno-Techniczna i Gospodarki Zasobami Spółdzielni. Wypracowały one na omawiany temat jedną opinię i dwa wnioski, które przedłożyły Radzie. Dyskusja Rady Nadzorczej zakończyła się przyjęciem następujących ustaleń:

 

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację Zarządu o przewidywanym wykonaniu na koniec 2018 roku zadań Strategii Ekonomicznej KSM w zakresie remontów finansowanych z funduszu remontowego część „A", których wydatki, według prognozy, winny się zamknąć kwotą ok. 15 066 000 zł, tj. na poziomie 95,84% przyjętych w planie nakładów. Przypominam, że z funduszu remontowego część „A" prowadzona jest między innymi kompleksowa termomodernizacja budynków, modernizacja sieci i urządzeń ciepłowniczych, wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja dźwigów, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej. Podsumowując, zdaniem Rady Nadzorczej realizacja zadań ujętych w Strategii Ekonomicznej przebiegła zgodnie z przyjętym „Planem Rzeczowo-Finansowym Remontów Kapitalnych i Modernizacji na rok 2018 część „A".

 

Rada Nadzorcza przyjęła przedstawiony przez Zarząd wstępny, dwuwariantowy, projekt planu rzeczowo-finansowego remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2019 – część „A", wariant I na kwotę 19.000.000 zł, - wariant II na kwotę 20.200.000 zł. Przyjęcie wariantu I lub wariantu II uzależnione będzie od sfinalizowania umowy o zakup sieci będącej własnością KSM przez Firmę Dalkia EDF Group. oraz ustanowienia odpłatnej służebności na nieruchomościach Spółdzielni, na których usytuowane są sieci c.o.

 

Rada Nadzorcza uznała, że przedstawiony wstępny projekt planu rzeczowo-finansowego remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2019 część „A", w pełni uwzględnia założenia ujęte w przyjętym przez Radę Nadzorczą „Wieloletnim programie działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni wynikających z realizacji robót z funduszu remontowego część „A" w ramach Strategii Ekonomicznej KSM".

 

Kolejnym tematem analizowanym przez Radę Nadzorczą była informacja Zarządu dotycząca sposobu realizacji obowiązku informowania członków o działalności Spółdzielni i związanych z tym kosztach. Temat ten przed posiedzeniem Rady omawiały na swoich posiedzeniach Komisje Samorządowo - Statutowa oraz Rewizyjna.

 

Po analizie materiału Zarządu i opinii Komisji, Rada Nadzorcza stwierdziła, że cele realizowane przez gazetę „Wspólne Sprawy" wypełniają w pełni statutowy obowiązek informowania członków KSM o działalności Spółdzielni poprzez realizację zadań: informacyjnych, edukacyjnych i opiniotwórczych. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła zawarte w gazecie „Wspólne Sprawy" informacje dotyczące działalności Zarządu oraz organów samorządu spółdzielczego, omawiając jednocześnie sprawy spółdzielcze, ekonomiczne, techniczne, prawne, społeczne i kulturalne. Rada Nadzorcza uznała, że zakres tematyczny gazety „Wspólne Sprawy", jej objętość i wielkość nakładu są właściwe, a informacje zawarte w gazecie wspomagają funkcjonowanie służb Spółdzielni, organów samorządowych i Zarządu Spółdzielni. Rada Nadzorcza podkreśliła wysoki poziom edytorski i redakcyjny gazety „Wspólne Sprawy".

 

Ponadto Rada przyjęła do wiadomości podane w materiałach Zarządu informacje o kosztach realizacji przez Spółdzielnię podstawowego celu informacyjnego członków poprzez: wydawnictwo gazety „Wspólne Sprawy", Internet, emisję w telewizji w okolicznościowej audycji „Informator KSM" oraz profil społecznościowy Facebook.

 

Następnie Rada Nadzorcza przeanalizowała dane wynikające z „Informacji Zarządu o stanie zadłużenia z tytułu niewnoszenia opłat za zajmowane lokale i podjęte działania windykacyjne wg stanu na dzień 30 września 2018 r." oraz zapoznała się z wnioskami na ten temat przyjętymi przez Komisję Rewizyjną, omawiającą na swoim posiedzeniu problemy zadłużeń. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła podejmowane przez Spółdzielnię działania na rzecz ograniczenia stanu zadłużenia wobec KSM. Rada zaproponowała zmianę częstotliwości przedkładania informacji o stanie zadłużenia na dwukrotne w roku: we wrześniu – materiał dotyczący danych na koniec czerwca i w lutym – materiał dotyczący danych na koniec grudnia poprzedniego roku. Z omówieniem materiału Zarządu Czytelnicy „Wspólnych Spraw" mogą zapoznać się na łamach bieżącego wydania nr 334.

 

Następnie Rada omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu nr 2 do Regulaminu przyznawania wyróżnień honorowych za zasługi dla rozwoju KSM. Po przedyskutowaniu zgłoszonych w trakcie posiedzenia propozycji zmian, RN zatwierdziła jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Aneksu nr 2 do ww. Regulaminu.

 

Kolejnym tematem było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udziału członków KSM w kosztach działalności społecznej i kulturalnej. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismem Zarządu i po wysłuchaniu obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Zarządu odnośnie potrzeby aktualizacji uchwały Rady Nadzorczej z dnia 21.02.2017 r. w sprawie wysokości udziału członków w kosztach działalności społecznej, wynikającym z nowelizacji Statutu, uchwaliła przedłożony projekt uchwały.

 

Ponieważ znowelizowany na Walnym Zgromadzeniu Statut Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej został przez sąd zatwierdzony i posiada moc obowiązującą (tekst aktualnego Statutu KSM został udostępniony członkom Spółdzielni w formie dodatku do listopadowego wydania „Wspólnych Spraw"), to należy – w myśl statutowych zapisów – dokonać wymaganych zmian w regulaminach wewnętrznych Spółdzielni. Rada Nadzorcza przyjęła przedstawiony przez Zarząd projekt harmonogramu nowelizacji regulaminów wewnętrznych KSM wraz z zaznaczeniem kierunku, zakresu tych zmian wynikających ze Statutu, z terminami i z zaleceniem wprowadzenia go do Ramowego Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2019 rok i do Rocznych Planów Komisji Problemowych Rady Nadzorczej na 2019 rok.

 

Kończąc moją informację o pracy Rady Nadzorczej artykuł, pragnę mieszkańcom naszych zasobów w imieniu swoim i wszystkich członków Rady, z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożyć najszczersze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech to będzie czas refleksji i zadumy dotyczący minionego roku, a magia tych Świąt zjednoczy nas przy wspólnym stole. W nadchodzącym Nowym Roku życzę spełnienia marzeń i nadziei na lepsze jutro.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)