2019-03-14

Przyjęcie zbiorczego planu gospodarczego i programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM
na 2019 r. oraz kolejnych regulaminów wewnętrznych

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Lutowe posiedzenie Rady Nadzorczej dotyczyło jednego z najważniejszych tematów, a mianowicie zapoznania się z informacją Zarządu dotyczącą przewidywanego wykonania planu za 2018 rok i zaopiniowaniem, a następnie przyjęciem zbiorczego planu gospodarczego i programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM na 2019 r.

 

Przed plenarnym posiedzeniem RN nad tymi dokumentami pracowały wspólnie trzy Komisje: Rewizyjna, Inwestycyjno-Techniczna i Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz osobno Komisja Społeczno-Kulturalna. Po prezentacji opinii komisji oraz po przeprowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła następujące wnioski:

 

1. Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną przez Zarząd informację dotyczącą prognozowanego wykonania „Zbiorczego planu gospodarczego i programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM za 2018 rok". Działalność ta koncentrowała się głównie na realizacji założonych na 2018 rok planów gospodarczo-finansowych, uchwał i bieżących zaleceń Rady Nadzorczej oraz działań wynikających z realizacji przyjętego programu oszczędnościowego mającego na celu obniżenie kosztów funkcjonowania KSM.

 

2. Przedstawioną w projekcie Planu KSM na 2019 rok propozycję planowanych wielkości w zakresie zadań rzeczowych dotyczących powierzchni zasobów, Rada Nadzorcza przyjęła bez uwag.

 

3. Uwzględniając fakt, że przyjęte w projekcie Planu KSM na 2019 r. wielkości w pozycji koszty i wpływy na działalność Centrum Zarządzająco-Usługowego w 2019 roku zostały już ocenione i przyjęte przez Plenum Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 18.12.2018 r., stąd Rada Nadzorcza wobec braku informacji odnośnie ich zmiany, podtrzymała przyjęte wcześniej ustalenia i przyjęła tę pozycję planu.

 

4. W zakresie wykonania planu inwestycji w przygotowaniu i realizacji za rok 2018 oraz Planu KSM na 2019 rok w pozycji dotyczącej inwestycji w przygotowaniu i realizacji, Rada Nadzorcza przyjęła propozycję wniosków Komisji Inwestycyjno-Technicznej, jako wnioski Rady. Są to:

 

a) Rada Nadzorcza stwierdziła, że nakłady poniesione na inwestycje w przygotowaniu, w stosunku do planowanych na rok 2018 w wysokości 1.494.580 zł netto, zostały znacząco zmniejszone głównie w zakresie inwestycji p.n. Parking wielopoziomowy przy ul. Podhalańskiej na osiedlu im. J. Kukuczki oraz na inwestycje mieszkaniowe, których przygotowanie limitowały nadal istniejące uwarunkowania zewnętrzne. Rada uznała, że bardzo mocno ograniczona realizacja planu inwestycji jest konsekwencją działań Zarządu dostosowanych do zaleconej przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie polityki spowolnienia procesów przygotowania i realizacji nowych inwestycji.

 

b) Rada Nadzorcza przyjęła przedstawione wykonanie rzeczowo-finansowe planu inwestycji za rok 2018 z uwzględnieniem wyjaśnień w sprawie poniesionych nakładów.

 

c) Rada Nadzorcza przyjęła i zaopiniowała pozytywnie przedstawiony zakres rzeczowo-finansowy planu inwestycji w przygotowaniu i realizacji na rok 2019.

 

5. Do przedstawionej w projekcie Planu KSM na 2019 rok pozycji dotyczącej planowanych wielkości w zakresie funduszu interwencyjnego, Rada Nadzorcza nie wniosła uwag i przyjęła tę pozycję planu.

 

6. W zakresie przedstawionej w projekcie Planu KSM na 2019 r. pozycji fundusz remontowy część „A" Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedstawiony plan wydatków i wpływów odzwierciedla finansowe potrzeby wynikające ze zgłoszonych do wykonania w 2019 roku zadań rzeczowych, w zależności od sytuacji wydatkowania środków na realizacje robót ujętych w dwóch wariantach związanych z modernizacją infrastruktury ciepłowniczej na osiedlu Giszowiec: w wariancie I – na kwotę 19.240.000 zł i w wariancie II – na kwotę 20.440.000 zł.

 

Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie tę pozycję planu i ją przyjęła.

 

7. Przedstawioną w projekcie Planu KSM na 2019 r. pozycję dotyczącą gospodarki funduszem remontowym część „B" w Osiedlach, będącą sumą wycinkowych planów osiedlowych, w których zarówno wpływy jak i wydatki były przedmiotem szczegółowych analiz i uchwał Rad Osiedli, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała i przyjęła tę pozycję planu.

 

8. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z podaną w projekcie Planu KSM na rok 2019 pozycją dotyczącą działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz przedstawioną na posiedzeniu Rady w tym zakresie opinią Komisji Społeczno-Kulturalnej, pozytywnie zaopiniowała i przyjęła tę pozycję planu.

 

9. Przedstawioną w projekcie Planu KSM na 2019 rok pozycję dotyczącą działalności Zakładów Celowych i prognozowanego końcowego ich efektu finansowego, Rada Nadzorcza zaakceptowała i przyjęła bez uwag.

 

10. Przedstawioną w projekcie Planu KSM na 2019 r. pozycję dotyczącą działalności w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości w Osiedlach, będącą sumą wycinkowych planów szczegółowych, analiz i uchwał przyjmowanych przez poszczególne Rady Osiedli, Rada Nadzorcza zaakceptowała i przyjęła bez uwag.

 

11. Ze względu na fakt, że przyjęte w projekcie Planu KSM na 2019 r. wielkości w pozycji zatrudnienie i fundusz płac w Centrum, Osiedlach i Zakładach Celowych w 2019 r. zostały już ocenione i przyjęte przez Plenum Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 18.12.2018 r., stąd Rada Nadzorcza, wobec braku informacji odnośnie ich zmiany, podtrzymała przyjęte wcześniej ustalenia i przyjęła tę pozycję planu.

 

12. Podsumowując, Rada Nadzorcza zaakceptowała i przyjęła przedłożone przez Zarząd:

– „Sprawozdanie o wykonaniu zadań gospodarczo-finansowych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 12 miesięcy 2018 roku" oraz

– Projekt „Zbiorczego planu gospodarczego i programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM na 2019 rok".

podejmując Uchwałę Nr 5/2019 w sprawie uchwalenia planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej i kulturalnej Spółdzielni na rok 2019.

 

Następnie Rada Nadzorcza zapoznała się ze „Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2018 roku" i nie wnosząc doń uwag przyjęła je jednomyślnie, rekomendując jego przyjęcie przez tegoroczne Walne Zgromadzenie.

 

Kolejnym tematem posiedzenia Rady Nadzorczej była debata nad następnymi regulaminami wewnętrznymi Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które – sukcesywnie, od kilku miesięcy – są nowelizowane zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy-Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo Spółdzielcze oraz nowelizacją Statutu KSM. Tym razem omawiano przygotowane przez Zarząd Spółdzielni trzy projekty uchwał w sprawie zmian Regulaminów: funduszu inwestycyjnego KSM; funduszu gruntów KSM; rozliczania kosztów ciepła w KSM.

 

Przed posiedzeniem Rady, materiały dotyczące nowelizacji tych Regulaminów omawiała i opiniowała Komisja Samorządowo - Statutowa, a ponadto materiały dotyczące Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w KSM, także Komisja GZS. Po dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła w trzech kolejnych uchwałach:

  • Regulamin funduszu inwestycyjnego Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
  • Regulamin funduszu gruntów Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
  • Regulamin rozliczania kosztów ciepła w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)