2019-05-20

Przygotowania do walnego zgromadzenia
koszty i wpływy dotyczące mediów

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Kwietniowe plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej poświęcone było między innymi ocenie stanu przygotowań do Walnego Zgromadzenia w 2019 roku. Rada zapoznała się z materiałami przedstawionymi przez Zarząd Spółdzielni oraz z opinią Komisji Samorządowo-Statutowej, która na swoim zebraniu przeanalizowała te dokumenty.

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości wchodzących w skład osiedli wyodrębnionych organizacyjnie i gospodarczo oraz uchwałę dotyczącą podziału członków na grupy członkowskie biorące udział w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia. Podział ten publikowany jest w 339 wydaniu „Wspólnych Spraw" w odrębnej informacji.

 

Uchwalono, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniach:

część I – poniedziałek, 17.06.2019 r. o godz. 16:30,

część II – wtorek 18.06.2019 r. o godz. 16:30.

 

Miejscem obrad obu części posiedzenia będzie sala amfiteatralna w Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2.

 

Następnie Rada, zgodnie ze swoimi statutowymi uprawnieniami, podjęła uchwałę o wyborze przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, desygnując na przewodniczącego pierwszej części Walnego – pana Mieczysława Dańdę, a drugiej części Walnego – pana Józefa Zimmermanna. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji przewodniczącego, którejkolwiek części tegorocznego Walnego Zgromadzenia, jako osoby rezerwowe na przewodniczącego wskazano dla pierwszej części Walnego – pana Kazimierza Wzorka, a drugiej części – pana Marka Klimkiewicza.

 

Rada Nadzorcza zaakceptowała także porządek obrad Walnego Zgromadzenia, który jest odrębnie opublikowany w informacji na stronie 3 w 339 wydaniu „Wspólnych Spraw".

 

W dalszej części posiedzenia Rada Nadzorcza omówiła przedłożoną przez Zarząd KSM „Informację na temat stopnia usuwania wad i usterek robót dociepleniowych i inwestycyjnych w okresie gwarancji i w czasie użytkowania (po upływie gwarancji) – wg stanu na 05.04.2019 r." zapoznając się także ze stanowiskiem w tej sprawie przedłożonym przez Komisję Inwestycyjno-Techniczną oraz Gospodarki Zasobami Spółdzielni, które wcześniej przeanalizowały to opracowanie.

 

W efekcie, Rada dokonując oceny stanu usuwania ujawnionych wad i usterek na robotach dociepleniowych i na nowych inwestycjach zakończonych w zasobach KSM w okresie objętym analizą w 2018 roku stwierdziła, że nadal utrzymuje się tendencja zmniejszania się ilości ujawnionych wad i usterek. Świadczy to zdaniem Rady Nadzorczej o dobrym wykonawstwie, lepszej jakości stosowanych materiałów, skuteczniejszym nadzorze inwestorskim ze strony służb technicznych Spółdzielni oraz uczestniczących w odbiorach przedstawicieli Administracji i Rad Osiedli. W trakcie przeglądu inwestycji zakończonych będących w okresie gwarancyjnym w budynku przy ul. Domeyki 12 nie stwierdzono wad i usterek, natomiast ujawnione usterki w budynkach przy ul. Pułaskiego 24-26, 28-30, 32-34, 36-38 zostaną usunięte do dnia 20.05. br. Przyjęto do wiadomości informację Zarządu, że w przypadku nieusunięcia usterek przez wykonawców zarówno na robotach dociepleniowych jak i na nowych zakończonych inwestycjach, Spółdzielnia posiada odpowiednie zabezpieczenia finansowe w formie kaucji.

 

Następnie Rada Nadzorcza przeanalizowała dwie informacje Zarządu KSM: „Kształtowanie się kosztów i wpływów z tytułu zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok" oraz „Kształtowanie się kosztów zużycia i wpływów za ciepło w Osiedlach KSM za 2017 rok (na podstawie danych bilansowych za 2018 rok)", zapoznając się także ze stanowiskiem trzech Komisji Rady – Rewizyjnej, Inwestycyjno - Technicznej i GZS – wypracowanym w tych kwestiach na ich wspólnym posiedzeniu.

 

W kwestii zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków za rok 2018 Rada Nadzorcza Rada stwierdziła, że:

 

1) oceniając kształtowanie się kosztów i wpływów z tytułu zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w Osiedlach KSM za 2018 rok przyjmuje do wiadomości informację, że w okresie tym koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków wyniosły 18.779.369 zł i w stosunku do roku 2017 zmniejszyły się o 1,46%, natomiast roczne wpływy wg naliczeń wyniosły 18.238.897 zł i były niższe od wpływów naliczonych w 2017 r. o 0,01%. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości, że również wynik roku 2018 wynoszący - 540.472 zł jest mniejszy od wyniku roku 2017, który wynosił – 816.899 zł. Należy również podkreślić, że zużycie wody zimnej w osiedlach w 2018 r. w odniesieniu do roku 2017 zmniejszyło się o 19.746 m3. Rada Nadzorcza uznała powyższe wyniki jako zadawalające;

 

2) z informacji o kształtowaniu się kosztów i wpływów zimnej wody i odprowadzania ścieków w Osiedlach KSM wynika, że przekroczenie przyjętej umownie dopuszczalnej granicy 10% niedoboru na wodzie zimnej wystąpiło w 2018 r. jedynie na Osiedlu HPR. Różnica jaka wystąpiła na tym Osiedlu wyniosła () 27.492 zł i w stosunku do roku 2017 zmniejszyła się o 15,96%. Według wykonanej przez Politechnikę Śląską ekspertyzy błędy jakie wystąpiły w pomiarze są wynikiem nieprawidłowego funkcjonowania zestawu hydroforowego oraz urządzeń pomiarowych należących do Katowickich Wodociągów S.A.

 

Spółdzielnia na podstawie wyników powyższej ekspertyzy wystąpiła do Katowickich Wodociągów o zwrot nienależnych opłat. Zaznaczyć jednak trzeba, iż do KSM wpłynęło pismo od Katowickich Wodociągów S.A., w którym kwestionuje się wyniki wykonanej ekspertyzy dotyczącej dużego zużycia wody zimnej w Osiedlu HPR. Spółka proponuje, aby po dokonanej wymianie urządzeń pomiarowych obserwować zużycie wody przez okres 4 miesięcy, a potem ponownie wrócić do sprawy błędnych wyników pomiaru zużycia i kosztów wody za 2018 rok w Osiedlu HPR.

 

Reasumując, Rada uznała, że osiągnięty przez Spółdzielnię niski wskaźnik niebilansowania kosztów i wpływów z tytułu zużycia zimnej wody w okresie rozliczeniowym 2017/2018 wynoszący średnio 3,1% jest dobry i mieści się w akceptowalnych granicach. Zdaniem Rady Nadzorczej działania dla utrzymania wielkości tego wskaźnika na obecnym poziomie winny być nadal kontynuowane przez Spółdzielnię.

 

Rada, po analizie kosztów zużycia i wpływów za ciepło w osiedlach KSM za 2018 rok, stwierdziła, że:

 

1. W roku 2018 w osiedlach KSM zużyto łącznie 348.024 GJ i w stosunku do roku 2017 nastąpiło zmniejszenie zużycia ciepła o 5,8%. Koszty za ten okres wyniosły łącznie 31.412.633 zł i były niższe od kosztów poniesionych w 2017 r. o 2,7%. Wpływy wg naliczeń wyniosły 33.289.967 zł, wynik finansowy roku 2018 wyniósł +1.877.333 zł, a z BO + 168.707 zł, mimo wielokrotnych zmian taryf cen ciepła w 2018 roku. Średnie zużycie ciepła na cele grzewcze w okresie rozliczeniowym 2017/2018 wyniosło 0,30 GJ/m2, a zatem zmalało o 9,1% w stosunku do roku 2017. Zdaniem Rady Nadzorczej na kształtowanie się powyższych wyników za ciepło w Osiedlach KSM miały wpływ m.in. długość okresu grzewczego oraz niższa średnia temperatura;

 

2. Dokonując oceny zużycia ciepła dla podgrzania c.c.w. stwierdziła, że w skali Spółdzielni w okresie rozliczeniowym 2017/2018 w odniesieniu do okresu poprzedniego nastąpiło niewielkie zmniejszenie zużycia ciepłej wody o 2,15% oraz zmniejszenie kosztów całkowitych w porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym o 2,14%, jak też kosztu podgrzania 1m3 wody o 0,66 zł/m3. Rada Nadzorcza uznaje powyższe relacje kosztów zużycia ciepła dla podgrzania c.c.w. za prawidłowe.

 

Podsumowując, Rada po analizie kosztów ciepła zużytego na ogrzanie lokali w osiedlach KSM na przestrzeni ostatnich 19 kolejnych okresów rozliczeniowych tj. od 1999/2000 do 2017/2018 oceniła, że zużycie ciepła generalnie zmniejszyło się o 39,4%, a w samym okresie rozliczeniowym 2017/2018 zmniejszyło się o 5,0% w porównaniu do okresu ubiegłego. Zmniejszyło się również zapotrzebowanie mocy zamawianej, które stanowiło 98.080 MW w sezonie 1999/2000, a obecnie wynosi 63,527 MW, czyli jest o 35,2% niższe. Rada Nadzorcza uznała, że jest to wynik m.in. realizowanej przez Spółdzielnię polityki oszczędnościowej w zakresie działań energooszczędnych finansowanych z funduszu remontowego część „A" oraz sukcesywnego zmniejszania zapotrzebowania zamawianej mocy grzewczej. Zdaniem Rady działania te winny być nadal kontynuowane.

 

Ostatnim tematem kwietniowego posiedzenia była „Ocena ekonomiczna efektywności wyboru wykonawców w KSM w 2018 roku oraz informacja o stanie zaawansowania wyboru wykonawców w 2019 roku" przedłożona przez Zarząd Spółdzielni wraz ze stanowiskiem wypracowanym przez Komisję Rewizyjną. Po przeanalizowaniu materiałów Rada nie wniosła uwag zarówno do treści materiałów, jak i konkretnych efektów działań KSM w tym zakresie.

 

Ponadto Rada przyjęła do wiadomości „List Intencyjny w zakresie opracowania kodeksu postępowania w obszarze danych osobowych dla branży spółdzielni mieszkaniowych" – podpisany 22.03.2019 r. w Warszawie, uznając za zasadne przystąpienie KSM do tegoż Listu.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)