2018-10-29

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Klonowa 35c

(32) 208-48-00

faks (32) 208-48-05

www.ksm.katowice.pl

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 20 LISTOPADA 2018 r. o godz. 12:00 w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Serwis Techniczny, 40-168 Katowice, ul. Brzozowa 50. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 50 zł. Dodatkowy przetarg ustny odbędzie się w dniu otwarcia ofert.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód ciężarowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w: Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Serwis Techniczny, Katowice, ul. Brzozowa 50 w dniach 29 października - 16 listopada 2018 r., w godzinach 07:00 – 15:00 (oprócz sobót i niedziel). Telefon: (32) 258-20-75

 

4. Rodzaj, typ sprzedawanego majątku ruchomego:

a) marka i typ pojazdu: Samochód ciężarowy samowyładowczy MULTICAR, Typ – M25,

b) nr rejestracyjny: SK 68836

c) rok produkcji: 1989 r.,

d) data pierwszej rejestracji: 29.05.1989 r.,

e) nr identyfikacyjny: 1286789,

f) moc silnika: 45 KM (33,1 kW),

Stan techniczny pojazdu.

Pojazd na bieżąco był eksploatowany do dnia 18.09.2018 r.

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 246 zł (słownie: Dwieście czterdzieści sześć zł) należy wpłacać do dnia 19 listopada 2018 r. na rachunek bankowy sprzedającego: K-TO PKO BP SA I O/KATOWICE NR 34 1020 2313 0000 3702 0019 6428 lub do dnia 20 listopada 2018 r. do godz. 11:00 w kasie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Katowice, ul. Klonowa 35c.

 

6. Cena wywoławcza: 2.460 zł z VAT 23% (słownie: Dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt zł).

 

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d) dowód wniesienia wadium,

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Oferta przetargowa na zakup - MULTICAR".

 

Oferty można składać w kancelarii Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 40-168 Katowice, ul. Klonowa 35c do dnia 20 Listopada 2018 r. do godz: 11:00, ponadto w dni robocze Pn 08:00 – 16:00, Wt 08:00 – 17:00, Śr 08:00 – 17:00, Cz 08:00 – 16:00, Pt 08:30 – 14:30. Oferty przesłane drogą pocztową należy składać nie później niż do dnia 19 listopada 2018 r. Jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.
Termin związania ofertą: 14 dni.

 

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

10. Inne informacje:

a) przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. nr 114 poz. 761) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,

b) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,

c) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium,

d) wadium musi być wniesione wyłącznie przelewem lub gotówką w złotych polskich,

e) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,

f) wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

g) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy,

h) komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

i) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.


11. Termin sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

12. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia. 

 

Wzór formularza ofertowego w załączeniu do pobrania tutaj: Załącznik nr 1 Multicar Oświadczenie     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)