2018-05-22

Projekt pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą

będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia

PRZED NAMI ZMIANY

W STATUCIE KSM

 

Szanowni Członkowie KSM!

 

Za nieco ponad miesiąc przypada termin dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbędzie się w dwóch częściach w dniach 25 i 26 czerwca 2018 roku. Jak zwykle w porządku obrad najwyższego organu samorządowego naszej spółdzielczej wspólnoty ujęte będą obowiązkowo najistotniejsze zagadnienia dotyczące sprawozdań z działalności Spółdzielni w roku ubiegłym, osiągniętych wyników oraz ich oceny przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

 

Równie ważnym i obowiązkowym zadaniem tego Zgromadzenia będzie zapoznanie się z czasowo bliższymi i bardziej perspektywicznymi zamierzeniami, kierunkami i obszarami działań zaplanowanych i prezentowanych w celu ich akceptacji przez uczestniczących w WZ. Można by powiedzieć, że takie zagadnienia do rozpatrzenia i podejmowane w tym zakresie decyzje to standardowe działanie przedsiębiorstwa i społeczności spółdzielczej.

 

Tegoroczne Walne Zgromadzenie ma jednak w swoim porządku wyjątkowy temat i szczególne zadanie do zrealizowania. Chodzi oczywiście o dokonanie zmian w obecnie obowiązującym statucie naszej Spółdzielni, głownie w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U. 2017 poz. 1596) o zmianie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze.

 

Ustawa ta w art. 12 zobowiązała spółdzielnie mieszkaniowe istniejące w dniu jej wejścia w życie (co nastąpiło 9 września 2017 r.) do dokonania zmian statutowych stosownie do wymagań tej ustawy. Przewidziane do umieszczenia w uchwale Walnego Zgromadzenia zmiany w pierwszej kolejności dotyczą dostosowania statutu do ustawowo zmienionego i aktualnie obowiązującego stanu prawnego, obszernie omawianego w mediach (w tym na łamach „Wspólnych Spraw") oraz przedstawianego wszystkim członkom i mieszkańcom KSM między innymi podczas Zebrań Osiedlowych.

 

Dotyczą one głównie nabywania i ustania członkostwa, skutków niewnoszenia opłat lub niewłaściwego korzystania z lokalu, rozliczania wkładów mieszkaniowych, warunków umów o budowę lokali, kompetencji organów samorządowych w zakresie członkostwa, ewidencjonowania i rozliczania funduszu remontowego. Trzeba zauważyć, że wiele zmienionych ustawą przepisów zawiera się już w zapisach obecnie obowiązującego statutu naszej Spółdzielni, ale z drugiej strony przy okazji nowelizacji wymuszonej ustawowo, zostały zaproponowane niewielkie zmiany dotyczące zarządzania Spółdzielnią, usprawniające funkcjonowanie dotychczasowego modelu Spółdzielni jako tzw. spółdzielni wieloosiedlowej, o bardzo dużej autonomii wewnętrznie wyodrębnionych organizacyjnie i gospodarczo jednostek. Są one konieczne z uwagi na aktualny stan prawny zasobów zarządzanych przez naszą Spółdzielnię i wynikły z przekształceń praw do lokali oraz z wprowadzenia do obrotu prawnego nowych instytucji mających wpływ na zarządzanie Spółdzielnią, takich jak: ochrona danych osobowych, stosowanie odpowiednio ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami i inne.

 

Przygotowanie projektu zmian w statucie to proces bardzo pracochłonny, na który składa się analiza nowych przepisów, zdefiniowanie zakresu i obszarów oraz zlokalizowanie zagadnień dotyczących koniecznych oraz wnioskowanych zmian do wprowadzenia w treści obowiązującego obecnie Statutu KSM. Tego typu praca jest trudna, żmudna i wymagająca benedyktyńskiej cierpliwości, ale przede wszystkim aktywnej współpracy naszych prawników, pracowników z działaczami naszych organów samorządowych oraz ich wspólnych transparentnych działań wychodzących naprzeciw nakazom zmienionego prawa, ale i oczekiwaniom członków wyrażanych w indywidualnych wnioskach, a także we wnioskach np. Rad Osiedli.

 

Wszystkie wymagane i wnioskowane propozycje zmian musiały być szczegółowo rozpatrzone i w mniejszym lub większym zakresie uwzględnione lub oddalone jako możliwe do uregulowania w innych niż statut dokumentach, określających zasady funkcjonowania Spółdzielni (regulaminy, zarządzenia, instrukcje i inne), czy też do uwzględnienia w bieżącym działaniu jej służb i organów samorządowych.

 

Szczególną i nie do przecenienia rolę w tym zakresie odegrała praca Komisji Samorządowo-Statutowej Rady Nadzorczej Spółdzielni, która krok po kroku konsekwentnie, skutecznie, a przede wszystkim podmiotowo wywiązała się z zadania postawionego przez Radę Nadzorczą.

 

Prosimy o zapoznanie się z pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą KSM kompletnym projektem zmian w statucie, który stanowić będzie jeden z głównych tematów obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Oddając się lekturze projektu zmian zauważycie Państwo ich szeroką gamę: – od tych merytorycznych, istotnych i obszernych, przez (jakby się wydawało) mniej znaczące i techniczne, po redakcyjne czy interpunkcyjne, ale proszę nie ulegać pierwszemu wrażeniu, bo wszystkie one mają swoją wagę prawną i mają istotne znaczenie.

 

Publikowany na stronach 6-11 i 16 wydania nr 327 „Wspólnych Spraw" projekt zmian w Statucie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest załącznikiem do projektu uchwały, która wraz z innymi projektami uchwał, wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszej części obrad Zgromadzenia.

 

Po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Statucie KSM zostaną ona złożone do Krajowego Rejestru Sądowego, a po dokonaniu rejestracji zaczną obowiązywać i będą uwzględnione w treści jednolitej Statutu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który zostanie opublikowany w formie wkładki do „Wspólnych Spraw" oraz na stronie www.ksm.katowice.pl.

W celu zapoznania się z projektem zmian w Statucie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej kliknij tutaj: „Wspólne Sprawy" nr 327 Maj 2018     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)