2019-10-16

Pozytywny bilans
gospodarowania spółdzielnią
za 7 miesięcy 2019 r.

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Pierwsze, powakacyjne, wrześniowe, plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczęła debata nad przygotowaną przez Zarząd „Informacją o sytuacji ekonomicznej Osiedli KSM w zakresie eksploatacji oraz remontów realizowanych z funduszu remontowego część „B" za 7 miesięcy 2019 roku wraz z prognozą na koniec 2019 roku". Jak zwykle, materiały zostały wcześniej omówione na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Gospodarki Zasobami Spółdzielni.


Oceniając wyniki ekonomiczne Osiedli KSM za 7 miesięcy 2019 roku oraz prognozę wyniku finansowego na koniec 2019 roku, Rada Nadzorcza uznała je za dobre. Zgodnie z przedstawioną prognozą saldo ujemne na eksploatacji na koniec 2019 roku w wysokości (-) 103.904 zł, może wystąpić jedynie w osiedlu Wierzbowa, co oznacza zmniejszenie niedoboru z 2018 roku o kwotę 18.560 zł. W celu likwidacji lub zminimalizowania istniejącego niedoboru na przestrzeni 2020 roku, Osiedle Wierzbowa zadeklarowało od dnia 01.01.2020 roku zmianę niektórych stawek na eksploatacji.


Analizując wyniki ekonomiczne Osiedli KSM w zakresie gospodarki remontowej dotyczące części „B" funduszu remontowego za 7 miesięcy br. Rada Nadzorcza stwierdziła, że w skali całej Spółdzielni odnotowano przewagę wpływów nad kosztami, a niewielkie ujemne saldo środków na części „B" funduszu remontowego, uwzględniające zaszłości lat poprzednich, występuje jedynie w Os. im. Ściegiennego i wykazuje trend zmniejszający. Rada uznała, że osiedle to skutecznie realizuje opracowany, na wniosek Rady Nadzorczej w 2016 roku, indywidualny program naprawczy związany ze spłatą kredytu z tytułu remontu klatek schodowych. Prognozowany na koniec 2019 r. wynik Osiedla na funduszu remontowym część „B" w wysokości (-) 1.814 zł jest korzystniejszy niż wynik założony dla tego okresu w programie naprawczym.


Oceniając ogólną sytuację ekonomiczną Spółdzielni w oparciu o łączne wyniki osiedli KSM w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmującymi eksploatację i remonty realizowane z części „B" funduszu remontowego zarówno za 7 miesięcy 2019 roku, jak też w zakresie prognozy wyniku rocznego z Bilansem Otwarcia Rada Nadzorcza stwierdza, że wyniki te wskazują na zachowanie równowagi finansowej, a niebilansowanie się kosztów z wpływami nie występuje w żadnym osiedlu, co Rada ocenia pozytywnie. Szacuje się, że łączny wynik liczony narastająco w tzw. rachunku ciągnionym na koniec tego roku osiągnie wartość dodatnią i wyniesie 6.352.815 zł, co zdaniem RN dowodzi stabilnej działalności Spółdzielni.


W związku ze zbliżającym się okresem sporządzania planów gospodarczych na 2020 rok, Rada Nadzorcza zaleciła Radom Osiedli i Administracjom zwiększenie uwagi na kwestie bilansowania się kosztów w poszczególnych pozycjach składników opłat na eksploatacji.


Następnym tematem omówionym przez Radą Nadzorczą była „Informacja Zarządu dotycząca wpływów i wydatków na wyodrębnione fundusze celowe za I półrocze 2019 r." Ocenę tego materiału przedstawiła Komisja Rewizyjna RN. Po dyskusji Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag do przedłożonego przez Zarząd materiału dotyczącego kształtowania się funduszy celowych w KSM za I półrocze 2019 roku i przyjęła przedłożoną w tej sprawie informację. Rada szczególnie podkreśliła fakt powiększenia się stanu funduszu remontowego w części „A" i „B" w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W ocenie Rady sytuacja ta pozwala na dobrą prognozę co do wyników całego roku, w tym pełną realizację założeń wdrożonego programu oszczędnościowego w odniesieniu do funduszu remontowego część „A".


W dalszym ciągu obrad plenarnych przewodniczący poszczególnych Komisji Problemowych Rady Nadzorczej przedstawili ustną informację na temat stopnia realizacji planów pracy swych Komisji za I półrocze 2019 roku. Według przedstawionych informacji, prace wszystkich Komisji przebiegały zgodnie z przyjętym Ramowym Planem Pracy Rady Nadzorczej na 2019 rok, a Komisje obok zadań planowych, realizowały również nałożone zadania dodatkowe. Nie stwierdzono występowania trudności w pracach Komisji, a przygotowane przez Zarząd materiały na posiedzenia Komisji były kompletne i dostarczane w terminie. Do informacji tych plenum RN nie wniosło uwag.


W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Nadzorcza omówiła kwestię „Zaległości w opłatach za lokale w KSM wraz z omówieniem form i skuteczności windykacji za I półrocze 2019 r.". Już wielokrotnie na łamach naszego pisma przypominaliśmy, że dla prawidłowego funkcjonowania naszej Spółdzielni ważne jest utrzymanie płynności finansowej, a jak wiemy, wyłącznym źródłem finansowania działalności są opłaty za korzystanie z lokali. W interesie wszystkich spółdzielców jest więc terminowe płacenie należności jak i szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie powstałych długów. Temat był rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, której wnioski stanowiły wprowadzenie do dyskusji na plenarnym posiedzeniu. Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. za zajmowane lokale wyniosło 9 499 942 zł, natomiast zadłużenie z tego tytułu na dzień 30.06.2019 r. w odniesieniu do stanu na koniec 2018 r. zwiększyło się niewiele, bo wzrosło o ok. 12 tys. zł. Są to zaległości tzw. bieżące – 38,49%, w toku postępowania sądowego – 33,14% i objęte nakazami zapłaty – 28,37%.


Rada Nadzorcza przyjęła przedłożoną przez Zarząd informację o stanie zadłużenia z tytułu niewnoszenia opłat za zajmowane lokale oraz podejmowanych działaniach windykacyjnych, z której wynika wzrost ogólnego zadłużenia o niewielką kwotę. Rada z zadowoleniem podkreśliła wielotorowość działań podejmowanych przez służby Spółdzielni, jak również aktywne działania Rad Osiedli na rzecz ograniczenia zjawiska zadłużenia użytkowników lokali będących w zarządzie KSM. Rada Nadzorcza ze zrozumieniem przyjęła wyjaśnienia Zarządu odnośnie trudności egzekwowania należności od dłużników ze względu na ograniczenia prawne.


Posiedzeniu Rady Nadzorczej towarzyszyło spotkanie z przedstawicielami PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, prowadzącymi w KSM szkolenie na temat Pracowniczych Programów Kapitałowych – PPK.


Radzie przedstawione zostały informacje: – o tym, co to jest Pracowniczy Program Kapitałowy (PPK), jakie są jego główne założenia, po co powstaje i jakie są zeń korzyści; – o udziale w PPK obowiązkowym dla pracodawców i dobrowolnym dla osób zatrudnionych; – o rachunku w PPK jest zasilanym wpływami z 3 źródeł: od pracownika, od pracodawcy oraz z państwowego Funduszu Pracy; – o wielkość opłat manipulacyjnych oraz kosztach założenia i prowadzenia rachunku; – na temat deklaracji o przystąpieniu do PPK składane u pracodawcy i granicznym wieku przystąpienia do PPK; – o aktualnej średniej wielkość emerytury w Polsce; – o częściach składowych PPK: – pracowniczej, pracodawcy i z państwowego Funduszu Pracy oraz przykłady wyliczeń tych części dla przykładowego wynagrodzenia 3.000 zł brutto; – na temat kto może skorzystać z PPK i po jakim okresie lat są możliwe wypłaty; – omówiono przykład wielkości części PPK w przypadku miesięcznego wynagrodzenia 3.000 zł brutto; – przedstawiono instytucje finansowe, które mogą prowadzić PPK, gdzie są inwestowane gromadzone na PPK środki: akcje, obligacje; – wskazano na możliwości dyspozycji wkładami oraz problemy dziedziczenia zgromadzonych wkładów; – mówiono o dostępności do założonego PPK przez Internet lub udanie się na pocztę odnośnie wydania poleceń dotyczących dyspozycji zebranymi wkładami; – wskazywano na zalety z korzystania z PPK w postaci dopłaty państwa, ochrony wkładów i pełnego dziedziczenia; – podkreślano profesjonalne narzędzia wspomagające korzystanie z PPK: – kalkulatory inwestycyjne, wykresy notowania funduszu i ankiety oceniające jakim jest się inwestorem.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)