2018-06-19

Pozytywne opinie
dla materiałów na Walne Zgromadzenie

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Ostatnie, majowe posiedzenie Rady Nadzorczej w głównej mierze poświęcone było zaopiniowaniu materiałów, jakie zostaną przedłożone Walnemu Zgromadzeniu podczas jego dwuczęściowych obrad w dniach 25 i 26 czerwca br.

 

Obrady rozpoczęto od analizy „Aktualizacji założeń Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2018-2027". W oparciu o ocenę i wnioski trzech Komisji Rady: Rewizyjnej, Inwestycyjno-Technicznej i Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz dyskusję Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości i nie wniosła uwag do realizacji wieloletniego planu remontów kapitalnych i modernizacji oraz Strategii Ekonomicznej od roku 1992 do roku 2017, jak też do wykonania za rok 2017 kosztów remontów i modernizacji w zasobach KSM.

 

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję, ujętych w przedłożonej aktualizacji Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2018-2027, zakresów rzeczowych robót modernizacyjnych i remontowych oraz wielkość nakładów na rok 2018 w zakresie wszystkich pozycji planu. Rada Nadzorcza stwierdziła, że przyjęte w Strategii na rok 2018 zakresy rzeczowe i nakłady finansowe stanowią uszczegółowienie zatwierdzonego już przez Radę Nadzorczą planu gospodarczego i programu działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2018 rok.

 

Reasumując, Rada Nadzorcza przyjęła przedłożoną aktualizację Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2018-2027 jako program kierunkowy, który będzie aktualizowany w kolejnych latach jego realizacji. Jednocześnie Rada Nadzorcza uznała, że przedłożona aktualizacja Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2018-2027 nawiązuje w pełni do realizowanego w KSM „Wieloletniego programu działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni wynikających z realizacji robót z funduszu remontowego część „A".

 

Rada Nadzorcza zawnioskowała, wzorem minionych lat, o przedłożenie jej w IV kwartale 2018 r. propozycji zakresu robót i nakładów przewidzianych w aktualizacji Strategii Ekonomicznej na rok 2019, dostosowanych do możliwości posiadanych w tym zakresie przez Spółdzielnię środków finansowych oraz kontynuujących przyjętą zasadę systematycznego zmniejszania nakładów w kolejnych latach realizacji Strategii Ekonomicznej KSM.

 

Dokumentem, o kluczowym znaczeniu, była przygotowana przez Zarząd „Informacja o stopniu realizacji wieloletniego programu zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni wynikających z realizacji Strategii Ekonomicznej". Temat ten był analizowany przez trzy Komisje Rady: Rewizyjną, Inwestycyjno-Techniczną i Gospodarki Zasobami Spółdzielni, a następnie przez plenum. Rada Nadzorcza z satysfakcją stwierdziła, że w wyniku realizacji „Wieloletniego programu zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni wynikających z realizacji Strategii Ekonomicznej" aktualnie istniejące zadłużenie na funduszu remontowym część „A" w sposób wyraźny spada a podejmowane w tym programie działania pozwalają realnie przewidywać, że całkowite zniwelowanie nadwyżki kosztów nad wpływami w ramach funduszu remontowego część „A" nastąpi w roku 2023, tj. w perspektywie krótszej niż pierwotnie zakładano. Jednocześnie Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do kontynuacji przyjętych działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni wynikających z realizacji robót z funduszu remontowego część „A" w ramach Strategii Ekonomicznej KSM, skutkujących także systematycznym zmniejszaniem ogólnych zobowiązań finansowych w Spółdzielni.

 

Następnie Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwałwsprawach:

  • przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2018-2027;
  • zmian do Statutu KSM;
  • zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
  • zmian Regulaminu Zebrań Osiedlowych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała „Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za rok 2017" wraz z materiałem uzupełniającym „Informacja o sytuacji finansowo-majątkowej KSM za 2017 rok".

Oceniając przedstawione przez Zarząd Spółdzielni „Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2018 rok" Rada Nadzorcza stwierdziła, że są one uszczegółowieniem przyjętego wcześniej przez Radę „Planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2018 rok" i uwzględniają zadania ujęte w przyjętej aktualizacji Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2018-2027. Rada Nadzorcza rekomenduje je Walnemu Zgromadzeniu.

 

Następnie Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwałw sprawach:

  • zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017, w tym sprawozdania finansowego za 2017 rok";
  • zatwierdzenia „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2018 rok";
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu KSM za działalność w roku 2017;
  • zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań długoterminowych, jaką Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa może zaciągnąć w roku 2018.

Po omówieniu tematów związanych z Walnym Zgromadzeniem, Rada Nadzorcza oraz po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi, w tym z mapami własnościowymi oraz z informacjami i wyjaśnieniami przedstawicieli Zarządu, wyraziła pozytywną opinię w kwestii obciążenia służebnością gruntową terenu przy ul. Bohdanowicza w Katowicach. Następnie, po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi, w tym z informacjami i wyjaśnieniami przedstawicieli Zarządu, wyraziła pozytywną opinię w zakresie ustanowienia hipotek na zabezpieczenie spłaty kredytów na nieruchomościach Spółdzielni.

 

Mam nadzieję, że przeczytanie poprzedniego wydania „Wspólnych Spraw" jak i tego, pozwoliło państwu ocenić jak szerokie spektrum tematów omawiała Rada Nadzorcza, aby móc je zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu, które jak wiemy, jest najwyższym organem Spółdzielni. Liczę, że spotkamy się w szerokim gronie na obu częściach Walnego Zgromadzenia.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)