2018-10-09

Pozytywna ocena wyników

funduszu remontowego „A" i „B"

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Witam państwa po wakacyjnej przerwie i zgodnie z naszą tradycją przystępuję do omawiania prac Rady Nadzorczej. Wrześniowe posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczęto od oceny przygotowanej przez Zarząd: „Informacji o sytuacji ekonomicznej Osiedli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie eksploatacji oraz remontów realizowanych z funduszu remontowego część „B" za 7 miesięcy 2018 roku wraz z prognozą na koniec 2018 roku".

 

Ten temat omawiała na swym wspólnym posiedzeniu Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Komisja Rewizyjna. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opiniami Komisji oraz dyskusji na plenarnym posiedzeniu uznała, że sytuacja ekonomiczna osiedli KSM za 7 miesięcy 2018 roku oraz prognozy wyniku finansowego na koniec 2018 roku są dobre. Jednak stwierdzono, że na koniec 2018 r. przewidywane jest ujemne saldo na eksploatacji w osiedlu Wierzbowa, w wysokości (-) 73.491 zł, oraz w osiedlu Graniczna w wysokości (-) 12.037 zł. Osiedle Wierzbowa dokonało już zmiany stawki eksploatacyjnej, a Osiedle Graniczna deklaruje taką zmianę, co spowoduje likwidację lub zminimalizowanie istniejących niedoborów do końca I półrocza 2019 r.

 

Stwierdzono również, że w skali całej Spółdzielni odnotowano przewagę wpływów nad kosztami, a ujemne saldo środków na części „B" funduszu remontowego (uwzględniając zaszłości lat poprzednich ) występuje jedynie w Os. Ściegiennego. W osiedlu tym skutecznie i z powodzeniem realizuje się przyjęty przez Radę Nadzorczą program naprawczy. Prognozowany wynik, zmniejszający niedobór, jest znacznie korzystniejszy niż wynika to z założeń programu. Prognoza wykonania funduszu remontowego w roku 2018 wskazuje na uzyskanie nadwyżki wpływów nad kosztami co w ocenie Rady Nadzorczej, będzie dobrym wynikiem dla gospodarki Spółdzielni.

 

W kolejnym punkcie Rada Nadzorcza omówiła wpływy i wydatki na wyodrębnione fundusze celowe KSM za I półrocze 2018 roku. Oceniono, że sytuacja na funduszu remontowym część „A" i część „B" jest dobra. Świadczy to między innymi o tym, że przyjęty przez Radę Nadzorczą „Wieloletni program działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni wynikający z realizacji robót z funduszu remontowego część „A" w ramach Strategii Ekonomicznej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej" jest skutecznie realizowany. Jednocześnie Rada Nadzorcza stwierdziła, że pozostałe fundusze celowe funkcjonujące w KSM należy utrzymać na dotychczasowych zasadach.

 

Sporo czasu poświęciła Rada Nadzorcza omówieniu propozycji nadania wyróżnień honorowych KSM wynikających ze Statutu KSM oraz „Regulaminu przyznawania wyróżnień honorowych za zasługi dla rozwoju Spółdzielni" – złożonym przez Rady Osiedli i Zarząd Spółdzielni. Zapoznano się w tej kwestii ze stanowiskiem Komisji Samorządowo-Statutowej. Po analizie podjęto uchwałę o nadaniu, szczególnie blisko współpracującym z Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową przedstawicielom władz wykonawczych miasta Katowice oraz z grona członków Rady Miasta, Odznak honorowych KSM z laurem – 3 osobom, Odznak honorowych KSM – 6 osobom, a Dyplomów uznania – 8 osobom. Wskazani we wniosku członkowie władz miasta Katowice utrzymywali dobre i owocne relacje ze Spółdzielnią, reagowali na uwagi i problemy zgłaszane przez członków KSM oraz jej organy samorządowe podejmując stosowne interwencje, a także niejednokrotnie uczestniczyli osobiście w obradach Zebrań Osiedlowych.

 

Dodam w tym miejscu, że wręczenie tych wyróżnień miało miejsce podczas spotkania 4 października br. w siedzibie KSM, samorządowców spółdzielczych z samorządowcami terytorialnymi.

 

Zgodnie z planem pracy Rady Nadzorczej, przewodniczący Komisji Problemowych przedstawili ustną informację na temat stopnia realizacji planów pracy komisji za I półrocze 2018 roku. Według złożonej informacji, prace wszystkich Komisji przebiegały zgodnie z przyjętym planem pracy, a Komisje obok zadań planowych realizowały również nałożone zadania dodatkowe.

 

Zapoznano się też z przygotowaną przez Zarząd „Informacją o Walnym Zgromadzeniu KSM odbytym w 2018 roku". Stwierdza ona, że w Walnym Zgromadzeniu KSM w 2018 r., odbywającym się w 2 częściach w dniach 25. i 26.06. uczestniczyło łącznie 337 osób, w tym 219 osób uprawnionych do głosowania – 208 członków Spółdzielni oraz 11 osób posiadających pełnomocnictwa członków. Obradujące 28.06.2018 r. Kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdziło na podstawie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych obu części Walnego Zgromadzenia KSM, że Walne Zgromadzenie podjęło łącznie 14 uchwał. W trakcie II części obrad Walnego Zgromadzenia do skrzynki wniosków złożono 1 wniosek podpisany przez 12 członków – mieszkańców Osiedla Murcki. Rada zapoznała się z odpowiedzią Zarządu w tej sprawie.

 

Kolejną sprawą, którą omawiała Rada Nadzorcza było podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na terenie naszych osiedli. Wprowadzenia dokonał przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej Włodzimierz Węgrzyn prezentując wnioski komisji, dotyczące osiedli im. Ściegiennego i Giszowca. Po analizie i dyskusji Rada wyraziła zgodę na ustanowienie odpłatnych służebności na drogach obu osiedli.

 

Ostatnim tematem omawianym na posiedzeniu Rady Nadzorczej była kwestia „Zaległości w opłatach za lokale w KSM oraz form i skuteczności windykacji za I półrocze 2018 r." Jak Państwo wiecie, regularne wpływy przekładają się bezpośrednio na kondycję finansową spółdzielni, stąd też co kwartał Rada Nadzorcza omawia ten temat. Sprawa ta była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Dodatkowych wyjaśnień udzieliła zastępca prezesa Zarządu Teresa Ślązkiewicz. Poinformowała ona, że, ze względu na możliwości ściągania należności opłat za lokale, podzielono je na dwie grupy – ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu użytkowego – z dłuższą drogą windykacji należności tylko poprzez drogę sądowo-komorniczą oraz na lokale użytkowe na najem – z krótszą drogą windykacji należności poprzez rozwiązanie umowy najmu oraz uzyskanie należności z kaucji. Podział zaległości przedstawia się następująco: – 39,78% to bieżące zaległości, – 33,79% to zaległości w toku postępowania sądowego, – 26,44% to zaległości objęte nakazami i toczącymi się postępowaniami komorniczymi.

 

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działania podejmowane przez Spółdzielnię na rzecz zmniejszania zadłużenia wobec KSM z tytułu niewnoszenia opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże, o czym świadczy efekt zmniejszenia ogólnej kwoty zadłużenia za I półrocze 2018 roku o 636.540 zł. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdziła iż docenia pracę Rad Osiedli współuczestniczących w podejmowaniu działań wobec dłużników, co w sposób znaczący wpływa na ograniczenie zjawiska zadłużeń wobec Spółdzielni.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)