2017-11-21

Mnogość zadań we wprowadzaniu nowej ustawy

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, przyjęta przez Sejm 20 lipca 2017 roku, tak dalece zmienia funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych, że konieczne jest jej wielokrotne przeanalizowanie przez Radę Nadzorczą, bowiem temu organowi przypadają ważne zadania znowelizowania statutu i wszystkich regulaminów z nim związanych. Z tego powodu kolejne posiedzenie RN Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tak jak i poprzednie, rozpoczęło się od specjalistycznego szkolenia. Poprowadziły je radczynie prawne KSM mgr Anna Duch i mgr Marta Nowacka.

 

Członkowie RN zapoznali się z wynikającymi z ustawy, niezbędnymi do przeprowadzenia przez Radę, regulacjami statutowymi w KSM jako spółdzielni wieloosiedlowej.

 

Dokonana musi być dalsza decentralizacja zarządzania Spółdzielnią i uściślenie szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej KSM z tym związanych w zakresie:

 • ustalenia wykazu nieruchomości wchodzących w skład wydzielonych osiedli,
 • monitorowania i kontrolowania decyzji Rad Osiedlowych pod względem ich prawidłowości,
 • zmian w trybie nadzoru stawek opłat uchwalonych przez Rady Osiedli,
 • podejmowania decyzji o przekazaniu Zarządowi kompetencji Rady Osiedla do czasu wyboru nowej Rady Osiedla,
 • rozpatrywania odwołań od decyzji i uchwał Rad Osiedli,
 • prawa zmiany stawek uchwalonych przez Radę Osiedla, w przypadku wyniku ujemnego osiedla.

W zakresie organizacji i gospodarki Spółdzielni statutowymi obowiązkami Rady Nadzorczej są analiza i weryfikacja:

 • podziału na osiedla,
 • zasad organizacyjno-finansowych oraz utworzenia i funkcjonowania zakładu celowego,
 • ocen przedstawianych Radzie przez Zarząd wpływów i kosztów każdego osiedla, nieruchomości i mienia Spółdzielni.

Zadaniem RN będzie także konieczność dostosowania do wymogów ustawowych wielu regulaminów obowiązujących w KSM:

 • Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat w KSM;
 • Regulaminu używania lokali, obowiązków Spółdzielni i użytkowników oraz rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale w KSM;
 • Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w KSM;
 • Regulaminu rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków w KSM;
 • Regulaminu porządku domowego dla użytkowników lokali w KSM;
 • Regulaminu funduszu remontowego KSM z katalogiem robót remontowych finansowanych z funduszu remontowego część „A";
 • Regulaminu wnoszenia odpłatności za korzystanie z usług działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w KSM.

Nowego podejścia wymagać również będą: działalność społeczna, oświatowa i kulturalna w KSM, dotąd przyjęte formy oraz źródła finansowania, a także podział obowiązków pomiędzy Spółdzielnią, a użytkownikami.

 

O dokonywanych zmianach regulaminowych i innych, członkowie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą informowani na łamach „Wspólnych Spraw".

 

W roboczej części obrad Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017. Po wprowadzonej w czerwcu br. nowelizacji ustawy o rachunkowości i ustawy o biegłych rewidentach podmiot podlegający obowiązkowemu badaniu (czyli KSM) ma obowiązek zawrzeć umowę na badanie sprawozdania finansowego na okres nie krótszy niż 2 lata. Na ogłoszony przez RN i Spółdzielnię konkurs na biegłego rewidenta, do Spółdzielni wpłynęło 15 ofert na badanie sprawozdania finansowego, w tym 9 z województwa śląskiego. Komisja Rewizyjna, po przeanalizowaniu ofert, w oparciu o przyjęte w KSM kryteria, tj.:

 • doświadczenie (ilość przebadanych spółdzielni);
 • cena;
 • miejsce prowadzenia działalności,

zaproponowała – o czym poinformował jej przewodniczący Tadeusz Nowak – dokonanie wyboru biegłego rewidenta pomiędzy rekomendowanymi przez Komisję, Biurem Rachunkowym 7x7 Katowice a Śląskim Regionalnym Związkiem Rewizyjnym z Rybnika.

Rekomendacja Komisji Rewizyjnej oraz przeglądnięcie wszystkich ofert, połączone z wnikliwą analizą i długotrwałą dyskusją zaowocowało podjęciem przez Radę Nadzorczą uchwały o powierzeniu badania sprawozdania finansowego KSM za 2017 rok Biuru Rachunkowemu 7x7 z Katowic.

 

W dalszej części posiedzenia Rada Nadzorcza zapoznała się z przygotowanymi przez Zarząd wytycznymi kierunkowymi dotyczącymi opracowania planu ekonomiczno-gospodarczego Spółdzielni na 2018 rok. Wprowadzenia do analizowanego przez Radę materiału dokonał wiceprezes Zarządu Zbigniew Olejniczak. Poinformował, że prace nad opracowaniem projektu planu ekonomiczno-gospodarczego na 2018 rok już trwają w osiedlach. Są to prace roczne i aktualnie są wspomagane systemem informatycznym Meritum. Przypomniał, że:

 • w pierwszym etapie osiedla opracowują „Zbiorczy plan kosztów i przychodów dotyczących eksploatacji i utrzymania nieruchomości" w podziale na grupy rodzajowe, który jest zatwierdzany przez Rady Osiedla i przekazują go do 30.11.br.;
 • w drugim etapie osiedla opracowują cząstkowe plany dla poszczególnych nieruchomości w podziale wg grup rodzajowych i typów własności (w programie komputerowym Meritum) w terminie do 28.02.2018 r., ale co najmniej 14 dni przed terminem dorocznego Zebrania Osiedlowego. Rada Nadzorcza przedstawioną informację przyjęła do akceptującej wiadomości.

Wiele uwagi Rada poświęciła kwestii kryteriów wyboru, wymaganych dokumentów i procedury wyboru nowego zastępcy prezesa Zarządu pełniącego równocześnie funkcję zastępcy dyrektora ds. Ekonomicznych. Propozycje Komisji Samorządowo-Statutowej przedstawiła jej przewodnicząca Danuta Podlewska. Po ich przeanalizowaniu i dokonaniu pewnych uzupełnień, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu na stanowisko w Zarządzie Spółdzielni i podaniu tego do wiadomości w mediach codziennych oraz na stronie internetowej KSM.

 

Ostatnim tematem omówionym przez Radę Nadzorczą była sprawa obciążenia służebnością gruntową nieruchomości Spółdzielni w rejonie Osiedla Graniczna. Problem został wstępnie przeanalizowany na posiedzeniu Komisji Inwestycyjno-Technicznej RN. Zapoznano się z materiałami źródłowymi, w tym mapami własnościowymi oraz informacjami i wyjaśnieniami przedstawicieli Zarządu. Rada postanowiła przyjąć konkluzje Komisji - przedstawione przez jej przewodniczącego Włodzimierza Węgrzyna - i podjęła stosowną uchwałę.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)