2018-03-16

Lustracja wykazała prawidłowe

prowadzenie inwestycji

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

W lutowym posiedzeniu Rady Nadzorczej wziął udział lustrator z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach inż. Zbigniew Sosinka, który, zgodnie z przepisami obowiązującymi spółdzielnie mieszkaniowe prowadzące działalność inwestycyjną, dokonał w KSM stosownej lustracji, której wyniki zostały przedstawione w „Protokole z lustracji działalności inwestycyjnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. – lustracja problemowa działalności inwestycyjnej w roku 2017".

 

 

 

Przedstawiając wyniki lustracji inż. Zbigniew Sosinka przekazał członkom Rady następujące stwierdzenia:

  • przeprowadzona ocena działalności inwestycyjnej w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2017 roku wykazała, że działalność ta była prowadzona zgodnie z przyjętymi zasadami i obowiązującymi przepisami, pracownicy przestrzegają obowiązujących regulaminów, a wszystkie wymagania prawne w zakresie prowadzonych inwestycji zostały spełnione;
  • w ramach prowadzonej lustracji dokonano również kontroli działalności Zarządu, która wykazała, że sprawy Spółdzielni są realizowane z dużą dbałością, oraz że stan zatrudnienia w 2017 r. zmniejszył się o 18 etatów;
  • wszystkie organy Spółdzielni mają na uwadze dobro i wagę realizowanych inwestycji, a przedłożona dokumentacja potwierdza, że działalność ta była na bieżąco kontrolowana;
  • prowadzona działalność inwestycyjna była monitorowana przez Komisję Inwestycyjno-Techniczną Rady Nadzorczej, która przeprowadzała wizytacje w terenie, a wyniki kontroli były kończone wnioskami;
  • Komisja Inwestycyjno-Techniczna Rady Nadzorczej w 2017 r. pracowała zgodnie z przyjętym Rocznym Planem Pracy. Jako wynik swej pracy za rok 2017, przedstawiła Radzie Nadzorczej 33 wnioski i ustalenia oraz 23 opinie. Plan pracy Komisji na 2017 r. został w całości zrealizowany a otrzymywane przez Komisje na posiedzenia materiały były kompletne i przekazywane w odpowiednim czasie. Wszystkie przygotowane przez Komisję wnioski były przedstawiane na Plenum Rady Nadzorczej i zaakceptowane;
  • w roku 2017 r. objętym lustracją, w KSM było realizowane zadanie inwestycyjne związane z budową budynku mieszkalnego w Osiedlu Murcki przy ul. Domeyki 12. W celu realizacji tej inwestycji wykonawca został wybrany po przeprowadzeniu dwóch przetargów, a zawarte umowy gwarantowały należytą ochronę interesów Spółdzielni. Budowa została zakończona w terminie, a protokoły poinwestycyjne w zakresie finansowym zostały sporządzone prawidłowo i dokładnie. Kontrolę nad realizacją tej inwestycji sprawowała Komisja Inwestycyjno-Techniczna;
  • nabór nabywców lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Domeyki 12 odbywał się według opracowanych przez Zarząd zasad,
  • inwestycja była realizowana ze środków własnych przyszłych użytkowników jak i przejściowo z wykorzystaniem kredytu bankowego,
  • inwestycja była prowadzona w sposób prawidłowy; wybudowany budynek zawiera wszystkie określone w umowie wymagania przyszłych jego mieszkańców,
  • do dokumentacji prowadzonej inwestycji brak uwag, a dokonywane kontrole były przeprowadzane przez osoby uprawnione.

Podsumowując przeprowadzoną lustrację pan inż. Zbigniew Sosinka stwierdził, że generalnie brak jest uwag i uważa, że Spółdzielnia w zakresie działalności inwestycyjnej działa prawidłowo i dobrze. Natomiast zgłasza sugestię, aby Zarząd zintensyfikował działania dla jak najszybszego zasiedlenia mieszkań z zakończonych inwestycji.

 

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację o przeprowadzeniu lustracji i jej wynikach. Ustalono, że Komisja Inwestycyjno - Techniczna RN zapozna się z listem polustracyjnym, jaki Spółdzielnia otrzyma z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, a przygotowaną opinię do zawartych w liście wniosków przedstawi na posiedzeniu Plenum Rady Nadzorczej. Otrzymany list polustracyjny zostanie w czerwcu br. przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni.

 

W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu z wykonania planu za 2017 rok i z „Planem gospodarczym oraz programem działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2018 rok".

 

Przed plenarnym posiedzeniem RN nad tymi dokumentami pracowały wspólnie trzy Komisje: Rewizyjna, Inwestycyjno-Techniczna i Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz osobno Komisja Społeczno-Kulturalna. Po prezentacji opinii komisji oraz po przeprowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła następujące wnioski:

 

1. Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną przez Zarząd informację dotyczącą prognozowanego wykonania „Zbiorczego planu gospodarczego i programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM za 2017 rok", przedstawioną w materiałach Zarządu w części opisowej oraz w części tabelarycznej. Działalność ta koncentrowała się głównie na realizacji założonych na 2017 rok planów gospodarczo-finansowych, z uwzględnieniem uchwał i bieżących zaleceń Rady Nadzorczej oraz działań kierunkowych wynikających z realizacji kolejnego etapu wdrożeniowego mającego na celu obniżenie kosztów funkcjonowania KSM.

 

2. Przedstawioną w projekcie Planu KSM na 2018 rok propozycję w zakresie zadań rzeczowych dotyczących powierzchni zasobów, Rada Nadzorcza przyjęła bez uwag.

 

3. Ze względu na fakt, że przyjęte w projekcie Planu KSM na 2018 r. pozycje koszty i wpływy na działalność Centrum Zarządzająco-Usługowego w 2018 roku zostały już ocenione i przyjęte przez Plenum Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 14.12.2017 r., Rada Nadzorcza tej pozycji planu ponownie nie rozpatrywała, uznając wcześniejsze, pozytywne stanowisko.

 

4. W zakresie wykonania planu KSM za 2017 rok oraz propozycji Planu KSM na 2018 rok dot. planowanych inwestycji w przygotowaniu i realizacji, Rada Nadzorcza przyjęła propozycje wniosków Komisji Inwestycyjno-Technicznej jako wnioski Rady Nadzorczej. Są to:

 

a.) Rada Nadzorcza stwierdziła, że nakłady poniesione na inwestycje w przygotowaniu, w stosunku do planowanych na rok 2017 zostały znacząco zmniejszone, głównie w zakresie inwestycji p.n. Parking wielopoziomowy przy ul. Podhalańskiej na Os. Kukuczki w Katowicach oraz na inwestycje mieszkaniowe, których przygotowanie limitowały nadal istniejące uwarunkowania zewnętrzne. Rada Nadzorcza uznała, że ograniczona realizacja planu inwestycji jest konsekwencją działań Zarządu i Rady Nadzorczej, w aspekcie regresu gospodarczego na rynku mieszkaniowym w kraju. Rada Nadzorcza przyjęła i zaopiniowała pozytywnie przedstawione wykonanie rzeczowo-finansowe planu inwestycji za rok 2017 z uwzględnieniem wyjaśnień w sprawie poniesionych nakładów.

 

b.) Rada Nadzorcza przyjęła bez uwag przedstawiony zakres rzeczowo-finansowy planu inwestycji w przygotowaniu i realizacji na rok 2018.

 

5. Przedstawioną w projekcie Planu KSM na 2018 rok propozycję planowanych wpływów i wydatków w zakresie funduszu interwencyjnego, Rada Nadzorcza przyjęła bez uwag.

 

6. W zakresie przedstawionej w projekcie Planu KSM na 2018 r. pozycji fundusz remontowy część „A" Rada Nadzorcza stwierdziła, że po stronie wydatków przewiduje się realizację planowanego zakresu rzeczowego robót na kwotę 15 mln 720.000 zł. Natomiast według prognozy, uwzględniając saldo początkowe na części ,,A" funduszu remontowego, plan ten zamknie się narastająco na koniec roku 2018, nadwyżką finansową w wysokości 27 mln 027.596 zł, co umożliwi rozliczenie wcześniejszych zobowiązań powstałych na tym funduszu.

 

7. Przedstawioną w projekcie Planu KSM na 2018 r. pozycję dotyczącą gospodarki funduszem remontowym część „B" w Osiedlach, będącą sumą wycinkowych planów osiedlowych, w których zarówno wpływy jak i wydatki były przedmiotem szczegółowych analiz i uchwał Rad Osiedli, Rada Nadzorcza zaakceptowała i przyjęła tę pozycję planu.

 

8. Podane w projekcie Planu KSM na rok 2018 pozycje dotyczące działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, Rada Nadzorcza zaakceptowała bez uwag.

 

9. Przedłożone w projekcie Planu KSM na 2018 rok pozycje dotyczące działalności Zakładów Celowych i spodziewanych końcowych efektów finansowych, Rada Nadzorcza przyjęła bez uwag.

 

10. Przedstawioną w projekcie Planu KSM na 2018 r. pozycję dotyczącą działalności w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości w Osiedlach, będącą sumą wycinkowych planów szczegółowo analizowanych i przyjmowanych uchwałami poszczególnych Rad Osiedli, Rada Nadzorcza zaakceptowała bez uwag.

 

11. Ze względu na fakt, że przyjęte w projekcie Planu KSM na 2018 r. wielkości w pozycji zatrudnienie i fundusz płac w Centrum, Osiedlach i Zakładach Celowych w 2018 r., zostały już ocenione i przyjęte przez Plenum Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 14.12.2017 r., Rada Nadzorcza tej pozycji Planu KSM na 2018 r. ponownie nie rozpatrywała, uznając wyrażone wcześniej pozytywne stanowisko.

 

12. Podsumowując, Rada Nadzorcza zaakceptowała przedłożony przez Zarząd projekt „Zbiorczego planu gospodarczego i programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM na 2018 rok" z uwzględnieniem ujętych powyżej ustaleń.

Rada Nadzorcza jednomyślnie (22 głosami za) podjęła Uchwałę Nr 1/2018 w sprawie uchwalenia planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej i kulturalnej Spółdzielni na rok 2018.

 

Szczegółowe pozycje tego planu obejmujące wszystkie przekroje działalności Spółdzielni zostaną przedstawione mieszkańcom w formie specjalnego dodatku do „Wspólnych Spraw". Plan zamierzeń Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest elementem rozpatrywanym przez Walne Zgromadzenie i wymaga jego akceptacji.

 

Na zakończenie posiedzenia Rada przyjęła do wiadomości otrzymane „Sprawozdanie Zarządu KSM z działalności w 2017 roku". Z jego treścią na łamach „Wspólnych Spraw", mogli zapoznać się wszyscy członkowie Spółdzielni.

 

I tu moja dygresja, pozwoliłam sobie przedstawić Państwu tak szczegółowo zakres pracy Rady Nadzorczej na jej kolejnym posiedzeniu, albowiem uważam, że poruszana tematyka jest niezmiernie istotna dla wszystkich mieszkańców Spółdzielni.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)