2019-10-30

Kontrole okresowe przeglądy jesienne i przygotowanie do zimy

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Rubryka „Gorący temat" z natury rzeczy kojarzy się z czymś nowym, nagłym i nie rutynowym, a jednak okazuje się, że pewne zjawiska, zdarzenia, zachowania powtarzalne i powszechne mogą podgrzać temat i uczynić go „gorącym". Tym razem chodzi o utrudnienia stwarzane przez właścicieli lub użytkowników lokali poprzez nieudostępnianie ich do obowiązkowych kontroli m.in. szczelności instalacji i odbiorników gazowych, sprawności wentylacji i odprowadzania spalin, skuteczności zerowania instalacji elektrycznej itp.

 

Szanowni Państwo – udostępnienie do kontroli pomieszczeń – to jeden z zasadniczych obowiązków właścicieli lokali, a chodzi nie o byle co, ale o Wasze i sąsiadów bezpieczeństwo. Zdajemy sobie sprawę, że różne są przyczyny nieudostępnienia, ale dlatego właśnie w ogłoszeniach o terminach kontroli są wskazane dodatkowe możliwości ustalenia terminów indywidualnych oraz kontaktu z administracjami i służbami kontrolującymi, abyście mogli obowiązek udostępnienia lokalu wypełnić. Kontrolujący też chcą (i muszą!) się z tego obowiązku wywiązać w prawnie obowiązującym zakresie i terminie. Mam nadzieję, że Państwo rozumieją sens i cel tych kontroli, bo wynikają one przecież z troski o bezpieczne użytkowanie w prawidłowy sposób instalacji i urządzeń w waszych mieszkaniach nierzadko stanowiących element wspólnych instalacji.

 

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych prowadzone są systematycznie w naszej Spółdzielni, zgodnie z Prawem Budowlanym, według przyjętego harmonogramu przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Obowiązek dokonywania tych kontroli ciąży na właścicielach lub zarządcach obiektów budowlanych głównie na podstawie art. 61 i 62 oraz innych przepisów Prawa budowlanego, ale też wynika z § 5 ust. 1 i § 47 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.). Zasadniczo kontrole dokonywane są standardowo w określonych rocznych lub pięcioletnich okresach i mają swoje określone zakresy (inaczej, bo co najmniej dwa razy do roku kontrolowane winny być obiekty wielkopowierzchniowe).

 

Innym rodzajem kontroli jest kontrola doraźna, dokonywana w przypadku zgłoszenia nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane. W naszych realiach chodzi na ogół o przypadki samowolnych przebudów w lokalach, a dotyczące nie tylko ścian nośnych, ale i innych elementów, takich na przykład jak instalacje gazowe, przewody i kominy spalinowe i wentylacyjne czy instalacje elektryczne. Niestety samowola, brak wyobraźni lub niedochowanie warunków technicznych ustalonych przez Spółdzielnię może być przyczyną nieszczęścia w postaci utraty życia czy zdrowia lub powstania szkody majątkowej.

 

W myśl art. 62 ust. 4a ustawy - Prawo budowlane, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przeprowadzić kontrolę w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust 2 ustawy. Zgodnie z nim obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7. Kontrolę tę właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia (art. 62 ust. 2a ustawy).

 

W tym miejscu warto przypomnieć przepis art. 61 ustępy 1, 2, 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, który reguluje kwestie obowiązku udostępnienia lokalu w celu usunięcia awarii, prowadzenia kontroli stanu technicznego (przeglądy okresowe), zastępczego wykonania przez spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni:

 

1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale.

 

2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy, do czasu przybycia tej osoby; z czynności tych sporządza się protokół.

 

3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna także udostępnić spółdzielni lokal w celu:

1.) dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;

2.) zastępczego wykonania przez spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni.

 

Nie pozostaje mi nic innego jak po raz kolejny zaapelować do Państwa abyście pomogli sobie i nam chronić Wasze życie, zdrowie i majątek – zadbajmy o to wspólnie!

 

Teraz na trochę inny, ale jednak pokrewny temat. Jesień to w Spółdzielni okres przygotowania planów na następny rok tak pod względem eksploatacji i remontów budynków mieszkalnych i innych elementów zasobów jak i związanych z nimi potrzeb finansowych. To okres szczególnie ważny w odniesieniu od pojedynczego budynku poprzez osiedle do całej Spółdzielni. To okres intensywnych działań prowadzonych wspólnie przez Rady i Administracje Osiedli, Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni, a których celem jest ocena stanu realizacji bieżących zadań, przewidywanych wyników rzeczowo-finansowych oraz zaplanowanie na tej podstawie potrzebnych i możliwych do realizacji zadań na przyszły rok.

 

Przypominam o tym dlatego, że oczywiście cały rok na bieżąco zauważane są i zgłaszane różne wnioski dotyczące mniej lub bardziej koniecznych prac, ale to właśnie teraz, w tym czasie Rady i Administracje Osiedli dokonują przeglądów jesiennych stanu zasobów i definiują zadania na przyszły rok i próbują je „spiąć" z wielkością posiadanych i możliwych do osiągnięcia środków finansowych, które można przeznaczyć na realizację robót remontowych, konserwacyjnych oraz pokrycie innych kosztów eksploatacji. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby potrzeby były mniejsze od możliwości finansowych stąd jak zwykle i tym razem rozwiązanie dylematów z tym związanych przyprawi o ból głowy samorządy i służby Spółdzielni przy budowaniu przyszłorocznych planów.

 

To jednak tym bardziej teraz pora jest odpowiednia, aby Państwa wnioski z odpowiednim uzasadnieniem w tym zakresie, przekazać pod rozwagę przy konstruowaniu planów przyszłorocznych.

 

Proszę o zgłaszanie wniosków ale i o zrozumienie, że prowadzimy wszyscy wspólnie bardzo ostrożną gospodarkę i każda decyzja zwiększająca czy przyspieszająca planowany zakres prac skutkować może zwiększeniem opłat z tego tytułu. Obecny okres charakteryzujący się znacznym przyspieszeniem wzrostu kosztów pracy i kosztów energii może skutkować znacznym wzrostem cen towarów i usług, których jesteśmy konsumentami, będąc w sektorze gospodarki związanym z kosztami zamieszkiwania. Prościej mówiąc – przyszły rok pod kątem kosztów zamieszkiwania ma bardzo wiele znaków zapytania, na które dzisiaj brak jasnej odpowiedzi nawet ze strony tęgich głów ekonomicznych. Proszę się nie dziwić, że plany przyszłoroczne z tych przyczyn będą musiały być bardzo ostrożne nie z winy samorządów i służb Spółdzielni. Zachęcam Państwa do czynnego uczestniczenia w artykułowaniu potrzeb, jednakże ze świadomością, że możliwości i kolejność realizacji wniosków uzależnione będą od wielu czynników i względy bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania będą miały priorytet przed komfortem i estetyką, bo tak to regulują powszechnie i prawnie obowiązujące zasady.

 

Jest jeszcze jeden temat z kategorii „gorących" w aktualnym czasie, a dotyczy on przygotowania do zimy. Siły natury nawet przy obecnym poziomie wiedzy i możliwościach przewidywania nadal pokazują nam, że człowiek tak do końca nie jest w stanie w pełni nad nimi panować. Jak co roku staramy się przygotować do tak zwanego „normatywnego" w naszej szerokości geograficznej oblicza zimy. W październiku staramy się wychwycić wyobrażalne problemy, które mogą powstać i uchronić się tak przed ich powstaniem, jak i ich skutkami. Dokonujemy przeglądu zasobów pod tym względem, ale zawsze jest prawdopodobieństwo, że coś nam umknęło, dlatego proszę o Państwa sygnały, aby można było się zabezpieczyć przed ewentualnymi następstwami tej normalnej, ale czasami uciążliwej pory roku.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)