Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ul. Klonowa 35 c (pokój nr 15)
40-168 Katowice

 

Telefon: (32) 20-84-777
e-mail: fundacja@ksm.katowice.pl
KRS: 0000259094

NIP: 954 25 63 885

Regon: 240431091
Nr konta: 29 1560 0013 2007 3880 7000 0001

 

Statut Fundacji KSM

 

Zarząd Fundacji:

 

Agata Kaczmarczyk

Prezes Zarządu Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach ze specjalnością w zakresie rehabilitacji i pedagogiki oraz po studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku Zarządzanie w Sztuce, Kulturze i Turystyce Kulturowej. Ponadto skończyła studia podyplomowe Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksona w Łodzi oraz kurs Mindfulness Practitioner Foundation Course, certyfikowanego przez Mindfulness Association UK i kurs w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Zaliczyła wiele szkoleń w zakresie ekonomii społecznej, standaryzacji i jakości organizacji pozarządowych, umiejętności interpersonalnych, arteterapii, w tym Szkołę Trenerów w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego – Meritum w Katowicach. Były pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Od 2005 roku zatrudniona na Stanowisku ds. Pomocy Członkom i Wolontariatu w Dziale Społeczno-Kulturalnym Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzi sprawy w zakresie odpowiedzialności społecznej, udzielając wsparcia osobom w trudnej sytuacji bytowo- ekonomicznej oraz dbając o społeczność lokalną i w przestrzeni miejskiej, współpracuje w tym obszarze z jednostkami wewnątrz Spółdzielni, tj. Rada Nadzorcza i Rady Osiedlowe i podmiotami zewnętrznymi, tj. służby miejskie, instytucje kultury, organizacje społeczne i pozarządowe. Od 2008 roku współinicjatorka i założycielka oraz prezes Zarządu Fundacji Tacy Jesteśmy, gdzie zajmuje się realizacją projektów z obszaru społeczeństwa obywatelskiego. Zainspirowana terapią przez sztukę prowadzi warsztaty art terapeutyczne. Jest katowiczanką urodzoną w Szpitalu w Katowicach-Janowie. Od dziecka mieszkała w śródmieściu Katowic, najpierw w domu przy urokliwej ulicy im. Królowej Jadwigi, do której pozostał jej duży sentyment, potem przy ulicy Drzymały oraz w Katowicach Ligocie.

 

 

Wioletta Mądry

Członek Zarządu Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Absolwentka katowickich uczelni na kierunkach Zarządzanie i marketing oraz Finanse i rachunkowość. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie finansami przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od dwóch lat związana z Fundacją Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jako księgowa obecnie pełniąca również funkcję członka Zarządu Fundacji. W pracy zawodowej od wielu lat zajmuje się sprawami finansowo-księgowymi w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Urodziła się i mieszka w Katowicach, jest emocjonalnie związana z rodzinnym miastem i jego sprawami. Prywatnie wielbicielka kotów, lubiąca górskie wycieczki z rodziną i przyjaciółmi, dobrą lekturę i kawę (koniecznie z czymś słodkim).

 

 

 

Rada Fundacji:


Kazimierz Wzorek - Przewodniczący Rady Fundacji
Halina Bryła - Członek Rady Fundacji
Beata Twardowska - Członek Rady Fundacji
Tomasz Zjawiony - Członek Rady Fundacji
Marek Janusz - Członek Rady Fundacji

 

 

 

 

 

 

Historia:

 

2005 – Fundator - Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – ustanawia fundację pod nazwą: "Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej".

2006 – Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwana dalej Fundacja KSM zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

2005 – 2017 - Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji KSM pełni Beata Twardowska. Pani Prezes z wielkim zaangażowaniem prowadzi szeroki wachlarz działań społecznych na rzecz członków i mieszkańców Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Realizując cele statutowe otacza opieką osoby potrzebujące pomocy, rodziny w trudnej sytuacji życiowej, dzieci niepełnosprawne oraz z rodzin dysfunkcyjnych.

2018 – Pracę rozpoczyna nowy skład Zarządu Fundacji KSM w osobach:
Agata Kaczmarczyk – Prezes Zarządu Fundacji,
Wioletta Mądry – Członek Zarządu Fundacji.

 

 

 


Cele i zakres działania Fundacji zgodnie ze statutem Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej to:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • prowadzenie działalności charytatywnej i wspieranie chorych i ubogich,
 • promocja i ochrona zdrowia oraz środowiska,
 • działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku,
 • aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność wspomagająca placówki społeczno-kulturalne KSM oraz rozwój wspólnot osiedlowych i społeczności spółdzielczej,
 • popularyzacja nauki, edukacji , oświaty i wychowania,
 • organizowanie przedsięwzięć i imprez w obszarze kultury i sztuki,
 • organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i wypoczynkowej,
 • promocja i organizacja wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej,
 • współpraca i wymiana doświadczeń z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz rozwijania kontaktów i współpracy między spółdzielcami i społeczeństwami.

 

 

Zapraszamy serdecznie do śledzenia wydarzeń na:

www.facebook.com/pg/Fundacja-Katowickiej-Spółdzielni-Mieszkaniowej

 

 

 

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat zatytułowanych DAROWIZNA, które zasilą działalność statutową Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na konto nr 29 1560 0013 2007 3880 7000 0001 bądź w siedzibie Fundacji przy ul. Klonowej 35C, pokój nr 15.
Jeśli jesteście zainteresowani kalendarz czeka na Państwa w siedzibie Fundacji.
W sprawie odbioru prosimy o kontakt na numer 790 746 789, a także przez Facebook i na adres e-mail: fundacja@ksm.katowice.pl
Prosimy aby darowizny nie były niższe od realnego kosztu wytworzenia kalendarza, który wyniósł 10 zł za sztukę.

https://www.facebook.com/171140906922475/videos/2270025209946717

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że można także nabyć limitowane wersje kalendarza w twórczością Mistrza Pana Erwina Sówki, między innymi:
- z autografem Mistrza Erwina Sówki,
- z życzeniami pomyślnego roku 2019 od Mistrza Erwina Sówki,
 - z imienną dedykacją na życzenie, podpisaną przez Mistrza Erwina Sówkę. 
Serdecznie dziękujemy

https://www.facebook.com/171140906922475/videos/716360608763669

 

 


 

 


 

Szanowni Państwo,

prowadzimy zbiórkę publiczną, której celem jest edukacja proekologiczna oraz propagowanie innowacyjnych rozwiązań służących poprawie jakości naszego życia. Środki pozyskane z przedmiotowej zbiórki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń dystrybuujących środki higieny osobistej i czystości oraz butelkomatu do skupu plastiku. Dzięki powyższemu, będzie można osobiście napełnić własne pojemniki, co w znacznym stopniu ograniczy zużycie plastikowych opakowań oraz ograniczy nieodpowiednią ich utylizację, a także zmniejszy efekt smogowy.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję i przyczynienia się do polepszenia jakości naszego życia metodą małych kroków.
Puszki znajdziecie w siedzibie Fundacji !!!

 

 


 

 


 

Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako partner organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w bardzo ciekawym i różnorodny projekcie pn. „Mozaika rozmaitości powstań śląskich". Projekt dofinansowany z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2020 Niepodległa. Program dotowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tematyka projektu oscyluje wokół wydarzeń na Śląsku sprzed STU LAT, kiedy to Ślązacy zjednoczyli się we wspólnej sprawie w trzech powstaniach śląskich. W ramach projektu w sposób nieszablonowy poznamy historię i kulturę życia codziennego minionej epoki.

 

Dzięki uczestnictwu w poszczególnych komponentach projektu spojrzymy na ten burzliwy czas z perspektywy spraw życia powszedniego ówczesnych Ślązaków. Będzie on także okazją do ucieleśnienia postaci i sytuacji, wcielenia się w role oraz fragmentarycznego przeżycia scen i doświadczenia spraw życiowych ludzi pospolitych oraz bohaterów tego okresu. Spróbujemy też przybliżyć sobie śląską kulturę i sztukę poprzez wędrówki historyczno-kulturowe oraz chłonąć ją osobiście dzięki różnym środkom artystycznymi (formowanie glinianych "buncloków", śpiewanie śląskich pieśni i tańczenie śląskich tańców, budowanie sytuacyjnych rekonstrukcji w formie "stop-klatek"). Oprócz tego wszystkiego zamierzamy także maszkiecić, czyli smakować śląską kuchnię.

 

 


 


Regulamin Konkursu „Śląska mozaika rozmaitości powstańczych”

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Śląska mozaika rozmaitości powstańczych” zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach, ul. Klonowej 35c.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ksm.katowice.pl.orazw siedzibie Organizatora. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu, a przystępujący do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Konkurs nie jest loterią, ani grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).

4. Jedynym Organizatorem konkursu jest Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach przy ul. Klonowej 35c. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Fundatorem nagród jest Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz partnerzy.

6. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodziców.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

9. Konkurs rozpoczyna się 28 maja 2019 roku i będzie trwał do odwołania.

10. Pytania publikowane będą raz w tygodniu.

11. Brak prawidłowej odpowiedzi na pytanie w momencie pojawienia się kolejnego pytania zamyka możliwość odpowiedzi na wcześniejsze.

12. Osoba oznaczona jako zwycięzca zobowiązana jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko w przypadku, gdy na Facebooku posługuje się pseudonimem.

 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie może brać udział każda osoba z wyłączeniem pracowników Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz współpracowników bezpośrednio zaangażowanych w organizację konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptacje Regulaminu.

 

III. Zasady i przebieg Konkursu

1. Organizator – poprzez profil na portalu społecznościowym Facebook –publikować będzie kolejne pytania związane z powstaniami śląskimi.

2. Odpowiedzi będą udzielane w formie komentarza pod postem z pytaniem.

3. Nagrodą będzie jedna odpowiedź wylosowana komisyjnie spośród wszystkich poprawnych, udzielonych w ciągu 72 godzin od publikacji pytania.

4. O poprawności odpowiedzi decyduje Administrator Konkursu.

 

IV. Nagrody

1. Wylosowana poprawna odpowiedź nagrodzona zostanie kalendarzami z unikatowymi reprodukcjami Erwina Sówki oraz okolicznościowymi pamiątkami.

2. Odbiór nagrody będzie możliwy jedynie osobiście w siedzibie Fundacji, w Katowicach, ul. Klonowa 35c.

 

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie7 dni kalendarzowych od dnia wydania nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebook”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

 

VI. Dane osobowe

A. Administrator danych osobowych Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach, ul. Klonowa 35c jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu.

B. Inspektor Ochrony Danych Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach, ul. Klonowa 35c wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym każdy Uczestnik Konkursu może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@ksm.katowice.pl lub pisemnie na adres Organizatora.

C. Prawa osób, których dane dotyczą: Uczestnikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

D. Cel przetwarzania i czas:

a) Dane osobowe Uczestnika, tj. imię, nazwisko i numer telefonu przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody. Dane osobowe Uczestnika w powyższym zakresie będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy lub do czasu wydania nagrody.

b) Imię i nazwisko Uczestnika oraz jego wizerunek będą przetwarzane na stronach internetowych Organizatora oraz ich profilach w mediach społecznościowych. Dane osobowe Uczestnika w zakresie tego punktu będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmian Regulaminu, o czym Organizator powiadomi Uczestników w formie komunikatu zamieszczonego na profilu Facebook Organizatora.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach, ul. Klonowa 35c. Administrator powołuje się na zgodę osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych adres e-mail: iod@ksm.katowice.pl. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Uczestnika -narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

 

Zarząd Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wioletta Mądry

Agata Kaczmarczyk

Katowice, 27.05.2019 r.

 

 


 

 

Regulamin Konkursu „Małe Ojczyzny"

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Małe Ojczyzny" zwany dalej „Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach, ul. Klonowej 35c.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ksm.katowice.pl. oraz w siedzibie Organizatora. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu, a przystępujący do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Konkurs nie jest loterią, ani grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).

4. Jedynym Organizatorem konkursu jest Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach przy ul. Klonowej 35c. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Fundatorem nagród jest Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz partnerzy.

6. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodziców.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

9. Konkurs rozpoczyna się 28 maja 2019 roku i będzie trwał do odwołania.

10. Pytania publikowane będą raz w tygodniu.

11. Brak prawidłowej odpowiedzi na pytanie w momencie pojawienia się kolejnego pytania zamyka możliwość odpowiedzi na wcześniejsze.

12. Osoba oznaczona jako zwycięzca zobowiązana jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko w przypadku, gdy na Facebooku posługuje się pseudonimem.

 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie może brać udział każda osoba z wyłączeniem pracowników Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz współpracowników bezpośrednio zaangażowanych w organizację konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptacje Regulaminu.

 

III. Zasady i przebieg Konkursu

1. Organizator – poprzez profil na portalu społecznościowym Facebook – publikować będzie kolejne pytania związane z powstaniami śląskimi.

2. Odpowiedzi będą udzielane w formie komentarza pod postem z pytaniem.

3. Nagrodzona będzie jedna odpowiedź wylosowana komisyjnie spośród wszystkich poprawnych, udzielonych w ciągu 72 godzin od publikacji pytania.

4. O poprawności odpowiedzi decyduje Administrator Konkursu.

 

IV. Nagrody

1. Wylosowana poprawna odpowiedź nagrodzona zostanie kalendarzami z unikatowymi reprodukcjami Erwina Sówki oraz okolicznościowymi pamiątkami.

2. Odbiór nagrody będzie możliwy jedynie osobiście w siedzibie Fundacji, w Katowicach, ul. Klonowa 35 w przeciągu 30 dni od przekazania informacji o wylosowaniu.

 

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wydania nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs na Facebook". Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

 

VI. Dane osobowe

A. Administrator danych osobowych Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach, ul. Klonowa 35c jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu.

B. Inspektor Ochrony Danych Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach, ul. Klonowa 35c wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym każdy Uczestnik Konkursu może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@ksm.katowice.pl lub pisemnie na adres Organizatora.

C. Prawa osób, których dane dotyczą:

Uczestnikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

D. Cel przetwarzania i czas:

a) Dane osobowe Uczestnika, tj. imię, nazwisko i numer telefonu przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody. Dane osobowe Uczestnika w powyższym zakresie będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy lub do czasu wydania nagrody.

b) Imię i nazwisko Uczestnika oraz jego wizerunek będą przetwarzane na stronach internetowych Organizatora oraz ich profilach w mediach społecznościowych. Dane osobowe Uczestnika
w zakresie tego punktu będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału
w Konkursie.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmian Regulaminu, o czym Organizator powiadomi Uczestników w formie komunikatu zamieszczonego na profilu Facebook Organizatora.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach, ul. Klonowa 35c. Administrator powołuje się na zgodę osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych adres e-mail: iod@ksm.katowice.pl. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Uczestnika - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

 

Zarząd Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wioletta Mądry

Agata Kaczmarczyk

Katowice, 27.05.2019 r.

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)