2019-02-19

Czujemy zbliżanie się
sezonu na remonty mieszkań

(Kompendium wiedzy o obowiązujących przepisach)

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Za oknami jeszcze pełnia zimy, która w tym roku przypomina nam swoje walory, ale i problemy, jakie są z tą porą roku związane. Co prawda kilka ostatnich, bardzo łagodnych zim uśpiło naszą czujność lub może bardziej obniżyło naszą gotowość na nieco surowsze warunki pogodowe, ale nawiązując do słów klasyka, a dokładniej do „klasyczki" można humorystycznie powiedzieć „sorry taki mamy klimat". Trzeba korzystać z dobrodziejstw zimy i jednocześnie cierpliwie znosić uciążliwości, jakie niesie ona za sobą, bo przecież po niej czeka nas – mam nadzieję – piękna, zielona, kwiecista, ciepła wiosna.

 

No właśnie wiosna, muszę powiedzieć, że tę zbliżającą się wiosnę służby Spółdzielni w swoisty sposób już coraz bardziej odczuwają. Oczywiście nie zaobserwowaliśmy jeszcze skowronków czy powrotu bocianów, ale wiosennym sygnałem w tym przypadku jest przybierający na sile strumień pism dotyczący planowanych remontów mieszkań. Pisma te mają na celu poinformowanie Spółdzielni o takim zamiarze oraz o zakresie i terminie przeprowadzenia przewidywanych robót, co jest zgodne z zasadami obowiązującymi w odniesieniu do lokali w budynkach wielorodzinnych.

 

Kwestia remontów mieszkań była już wielokroć poruszana na łamach naszej gazety, przewija się też w pismach i rozmowach czy też w dyskusjach przy różnych okazjach. Wiedza na ten temat pozornie wydaje się powszechnie znana, ale z praktyki wiem, że niestety tak nie jest, a poza tym i prawo się zmienia, i zmieniają się trendy nakierowane na szukanie nowych pomysłów na adaptację „starych" lokali mieszkalnych do obecnych standardów i indywidualnych potrzeb. Z tego powodu postanowiłem zająć Państwa uwagę przypomnieniem zasad tyczących się niektórych typów i zakresów prac remontowych i modernizacyjnych prowadzonych w mieszkaniach.

 

Zarówno użytkownicy lokali spółdzielczych lokatorskich i własnościowych, jak i właściciele lokali wyodrębnionych, przed przystąpieniem do realizacji remontu lokalu powinni wystąpić do Spółdzielni z pismem zawierającym wykaz rzeczowy planowanych robót budowlanych w celu określenia stosownych warunków w zezwoleniu na ich wykonanie, wynikających nie tylko z regulaminów (przepisów) wewnętrznych Spółdzielni, ale przede wszystkim z obligatoryjnie obowiązujących w kraju ustawowych przepisów Prawa budowlanego.

 

Złożenie przedmiotowego wniosku do Spółdzielni nie jest wymagane tylko wtedy, jeśli planowane prace będą miały charakter i zakres dotyczący bieżącej konserwacji związanej z odnowieniem lokalu (np. gipsowanie i malowanie ścian, drzwi, okien, wymiana i naprawa podłóg, drobne naprawy instalacyjne).

 

Użytkownik lokalu (mieszkania), który planuje jego remont, na ogół nie wie, jakie roboty budowlane wymagają obowiązkowo uzyskania pozwolenia na ich realizację w formie decyzji właściwego miejscowo organu administracyjnego, a które wymagają tylko zgłoszenia zamiaru ich wykonania (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Ocena – czy konkretne roboty stanowią remont, czy przebudowę lokalu, a tym samym czy wykonywanie ich wiąże się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na ich realizację lub dokonania zgłoszenia zamiaru ich wykonania – należy do właściwego miejscowo organu administracyjnego. W Katowicach organem tym jest Urząd Miasta Katowice, Wydział Budownictwa, ul. Rynek 13.

 

Każdorazowe uzyskanie pozwolenia organu administracyjnego wymagane jest w przypadku wykonywania robót budowlanych w lokalu, które powodują ingerencję w układ konstrukcyjny obiektu, np. wyburzenie lub budowanie ścian, wykonywanie lub poszerzanie otworów drzwiowych w ścianach nośnych. Wówczas konieczne jest opracowanie projektu budowlanego przez osobę uprawnioną na realizację takich robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji organu administracyjnego.

 

UWAGA ! Dla znacznej części robót zwykle istnieje wymóg ich realizacji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, a nierzadko posiadające potwierdzone i aktualne uprawnienia. Dotyczy to między innymi prac z zakresu instalacji gazowych, elektrycznych, kominowych, kanalizacyjnych, hydraulicznych itp.

 

Obowiązki Spółdzielni oraz użytkowników lokali (także wyodrębnionych) w zakresie napraw wewnątrz lokali zostały szczegółowo określone („rozgraniczone") w rozdziale III w/wym. „Regulaminu używania lokali, obowiązków Spółdzielni i użytkowników oraz rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale". Niedopuszczalne jest zatem wykonywanie jakichkolwiek robót budowlanych bez zgody Spółdzielni, ponieważ powstałe nieprawidłowości mogą stwarzać zagrożenie utraty zdrowia, mienia, a nawet życia użytkowników tego lokalu lub sąsiadów. W przypadku stwierdzenia nielegalnej przebudowy lub nielegalnego remontu organ nadzoru budowlanego przeprowadza, tzw. postępowanie naprawcze celem którego jest doprowadzenie nieprawidłowo wykonanych robót do stanu zgodności z prawem. W przypadku stwierdzenia samowoli budowlanej prowadzone jest postępowanie związane z obowiązkiem uiszczenia odpowiednich karnych i dodatkowych opłat.

 

Wracając do wcześniej poczynionego założenia, ze względu na ograniczoną powierzchnię mojego materiału, przypomnę tylko wybrane zasady prowadzenia prac remontowo modernizacyjnych w mieszkaniach, tych które w okresie ostatnich lat stały się często występującym przedmiotem pisemnych uzgodnień pomiędzy właścicielami mieszkań i Spółdzielnią.

 

I.

Wyburzenie ścianek działowych lub wykonanie nowych w innej lokalizacji
(szczególnie w przypadku dużego zakresu zmian)

 

W związku z dużym zakresem zmian warunkiem przystąpienia do wykonania w/w robót jest dostarczenie do Spółdzielni:

 • rysunku technicznego lub szkicu w/w przebudowy wykonanego przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno–budowlanej,
 • kopii uprawnień budowlanych projektanta oraz kopii zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • sporządzonej przez projektanta oceny wpływu wyburzeń/domurowań na możliwość wystąpienia związanych z przebudową uszkodzeń w sąsiednich lokalach (np. pęknięć ścian, stropów),
 • oświadczenia inwestora, że przyjmuje pełną odpowiedzialność w zakresie naprawy lub wyrównania szkód w sąsiednich lokalach, jeśli takie wystąpią w wyniku realizacji powyższych robót zarówno w czasie ich trwania jak i po ich zakończeniu z zastrzeżeniem, ze odpowiedzialność Inwestora nie dotyczy szkód spowodowanych wpływami działalności górniczej (szkód górniczych). Spółdzielnia proponuje rozważenie zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • ze względu na rozległy zakres zmian – dokonanie zgłoszenia w/w robót budowlanych w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania planowanych robót, podać przewidywany termin ich rozpoczęcia, a także dołączyć rysunki, o których mowa powyżej oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • dostarczenie do Spółdzielni kopii zgłoszenia jak powyżej z potwierdzeniem daty wpływu do U.M. Katowice.

 

Do czasu dostarczenia całości powyższej dokumentacji nie można rozpoczynać robót pod rygorem powiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

II.

Wyburzenie części ściany nośnej

 

Warunkiem przystąpienia do wykonania w/w robót jest dostarczenie do Spółdzielni:

 • oceny wpływu wyburzeń/domurowań na statykę budynku oraz możliwości wystąpienia związanych z przebudową uszkodzeń w sąsiednich lokalach sporządzonej przez projektanta przebudowy,
 • kopii uprawnień budowlanych projektanta oraz kopii zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, o ile nie załączono do projektu,
 • oświadczenia inwestora, że ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie naprawy lub wyrównania szkód w sąsiednich lokalach, jeśli wystąpią w wyniku realizacji powyższych robót zarówno w czasie ich trwania jak i po ich zakończeniu z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność inwestora nie dotyczy szkód spowodowanych wpływami działalności górniczej (szkód górniczych). Spółdzielnia proponuje rozważenie zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Prezydenta Miasta Katowice i zawierającej klauzulę ze stwierdzeniem „decyzja niniejsza jest ostateczna". Wniosek należy złożyć w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice,
 • projektu budowlanego w/w robót, zatwierdzonego przez Wydział Budownictwa Urzędu Miasta Katowice.

Do czasu dostarczenia całości powyższej dokumentacji nie można rozpoczynać robót pod rygorem powiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

UWAGA! Przestrzec należy przed planowaniem przez właścicieli mieszkań nadmiernych zmian pociągających za sobą wyburzenia wszystkich ścian działowych oraz naruszenia elementów konstrukcyjnych (ścian nośnych - konstrukcyjnych) poprzez częściowe lub całkowite wyburzenia z zastąpieniem tych ścian podciągami (belkami nośnymi). Niektóre ściany konstrukcyjne nośne poza obciążeniem pionowym konstrukcji przenoszą również inne obciążenia – pełnią funkcję usztywniającą konstrukcję całego budynku. Dlatego też wymagamy dostarczenia oświadczenia projektanta (posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjnej) przebudowy mieszkania – oceny wpływu wyburzeń na statykę budynku. Hipotetycznym przykładem może być „Gwiazda" przy al. Roździeńskiego. Jeżeli większość mieszkańców zastąpi ściany nośne podciągami, to może dojść do utraty statyki budynku, który zacznie się być może na przykład „skręcać", co może doprowadzić do katastrofy budowlanej, pomimo prawidłowych obliczeń konstruktora dla podciągu zastępującego wyburzanąścianę nośną w każdym z pojedynczych mieszkań.

 

III.

Wykonanie robót powodujących zmiany w wyglądzie elewacji budynku

(np. powiększenie otworu okiennego w ścianie zewnętrznej)

 

Warunkiem przystąpienia do wykonania w/w robót jest dostarczenie do Spółdzielni:

 • zgody właściciela praw autorskich do projektu architektonicznego budynku na wprowadzenie zmian budowlanych, albo – w przypadku braku możliwości kontaktu z nim – oświadczenia inwestora, iż w momencie wystąpienia roszczeń ze strony właściciela praw autorskich (np. spadkobierców autora) ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie prawnym i finansowym za wprowadzenie zmian z ewentualnym obowiązkiem przywrócenia wyglądu elewacji do stanu poprzedniego,
 • oceny wpływu wyburzeń/domurowań na statykę budynku oraz możliwości wystąpienia związanych z przebudową uszkodzeń w sąsiednich lokalach sporządzonej przez projektanta przebudowy,
 • kopii uprawnień budowlanych projektanta oraz kopii zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, o ile nie załączono do projektu,
 • oświadczenia inwestora, że ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie naprawy lub wyrównania szkód w sąsiednich lokalach, jeśli wystąpią w wyniku realizacji powyższych robót zarówno w czasie ich trwania, jak i po ich zakończeniu, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność inwestora nie dotyczy szkód spowodowanych wpływami działalności górniczej (szkód górniczych). Spółdzielnia proponuje rozważenie zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Prezydenta Miasta Katowice i zawierającej klauzulę ze stwierdzeniem „decyzja niniejsza jest ostateczna". Wniosek należy złożyć w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice,
 • projektu budowlanego w/w robót, zatwierdzonego przez Wydział Budownictwa Urzędu Miasta Katowice.

Do czasu dostarczenia całości powyższej dokumentacji nie można rozpoczynać robót pod rygorem powiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

IV.

Odcięcie dostawy gazu i demontaż gazomierza,

demontaż wewnętrznej instalacji gazowej

 

Odcięcie dostawy gazu i demontaż gazomierza należy uzgodnić z Rozdzielnią Gazu w Katowicach, ul. Pukowca 3, tel. 32/ 251-54-11 we własnym zakresie.

 

Informujemy, że zgodnie z § 157 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zabrania się stosowania gazu płynnego z butli gazowych w budynkach wyposażonych w instalację gazową zasilaną gazem z sieci.

 

Warunkiem przystąpienia do demontażu wewnętrznej instalacji gazowej jest:

 • dokonanie zgłoszenia w/w robót budowlanych w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice.

Do wykonania robót remontowych można przystąpić po upływie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia do w/w Wydziału Urzędu Miasta Katowice, jeżeli ten nie wniesie sprzeciwu lub wcześniej, ale po uzyskaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • dostarczenie do Spółdzielni kopii zgłoszenia z potwierdzeniem daty wpływu do U.M. Katowice albo zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

Należy zaślepić wlot do kanału spalinowego po zdemontowanym gazowym podgrzewaczu wody.

 

V.

Przebudowa instalacji gazowej

(dokonanie zmian przebiegu lub długości przewodów w stosunku do stanu istniejącego).

 

Warunkiem przystąpienia do wykonania w/w robót jest dostarczenie do Spółdzielni:

 • decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Prezydenta Miasta Katowice, zawierającej klauzulę ze stwierdzeniem „decyzja niniejsza jest ostateczna". Wniosek należy złożyć w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice,
 • projektu budowlanego instalacji gazowej, zatwierdzonego przez Wydział Budownictwa Urzędu Miasta Katowice.

Do czasu dostarczenia całości powyższej dokumentacji nie można rozpoczyna robót pod rygorem powiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Przebudowę instalacji gazowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe prace instalacyjne powinna wykonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych.

 

Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać próbę szczelności instalacji gazowej oraz zlecić kontrolę kominiarską (sprawdzenie prawidłowości podłączenia oraz prawidłowości odprowadzenia spalin w kanale spalinowym), a protokoły z w/w próby i kontroli kominiarskiej dostarczyć niezwłocznie do Spółdzielni.

 

VI.

Wymiana instalacji gazowej

(bez zmiany przebiegu i długości przewodów)

 

Warunkiem przystąpienia do wykonania w/w robót jest:

 • dokonanie zgłoszenia w/w robót budowlanych w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice.

Do wykonania robót remontowych można przystąpić po upływie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia do w/w Wydziału Urzędu Miasta Katowice, jeżeli ten nie wniesie sprzeciwu lub wcześniej po uzyskaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 • dostarczenia do Spółdzielni kopii zgłoszenia z potwierdzeniem daty wpływu do U.M. Katowice albo zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

Wymianę instalacji gazowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe prace instalacyjne powinna wykonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych.

 

Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać próbę szczelności instalacji gazowej oraz zlecić kontrolę kominiarską (sprawdzenie prawidłowości podłączenia oraz prawidłowości odprowadzenia spalin w kanale spalinowym), a protokoły z w/w próby i kontroli kominiarskiej dostarczyć niezwłocznie do Spółdzielni.

 

VII.

Przebudowa instalacji elektrycznej na trójfazową ze zwiększeniem mocy zamówionej

 

Przed określeniem przez Spółdzielnię miejsca przyłączenia i wydaniem warunków należy:

 • wystąpić do Zakładu Energetycznego „Tauron" w Katowicach ul. Widok 19 o wydanie Warunków Przyłączenia Do Sieci,
 • zlecić opracowanie skróconej dokumentacji technicznej osobie posiadającej stosowne uprawnienia, wynikające z obowiązujących przepisów branżowych. Powyższa dokumentacja (schemat jednokreskowy) powinna uwzględniać dostosowanie przekrojów przewodów (łącznie z wewnętrzną linią zasilającą) oraz wielkości zabezpieczeń do zwiększonej mocy zamówionej zgodnie z otrzymanymi Warunkami Przyłączenia Do Sieci,
 • dostarczyć do Spółdzielni kopię warunków przyłączenia oraz przedmiotową dokumentację (schemat jednokreskowy).

Do czasu dostarczenia dokumentacji, jak wyżej sprawę pozostawiamy bez biegu.

 

Po dostarczeniu dokumentów wymienionych powyżej wskazujemy w drugim piśmie, możliwe miejsce podłączenia. Nie zawsze będzie to WLZ, czyli skrzynka zabezpieczeń na klatce schodowej. Były już przypadki, że wskazywaliśmy miejsce podłączenia do GLZ (głównej linii zasilającej na odcinku za złączem elektrycznym Tauronu-Dystrybucja a przed główną tablicą w budynku lub nawet bezpośrednio do złącza Tauron-Dystrybucja z uwagi na zbyt mały przekrój istniejących przewodów, które z tego powodu nie mogą być dodatkowo obciążone zwiększonym poborem mocy, co wiąże się z zabudową (przez wnioskodawcę/inwestora prywatnego) kabla (w zasadzie prywatnego WLZ) o znacznej długości przez wszystkie kondygnacje do konkretnego lokalu mieszkalnego. Wiąże się to również często z koniecznością wykonania robót budowlanych o znacznym zakresie (przewierty, wyburzenia, domurowania), a zatem kosztownych.

 

Wymiana tablicy bezpiecznikowej nie może spowodować zakrycia (zabudowy) otworu w kanale montażowym w którym biegną przewody teletechniczne (m. in. wewnętrznej linii zasilającej, domofonowej itd.). Zamontowana tablica bezpiecznikowa (skrzynka) nie może również powodować utrudnienia podczas ewentualnej naprawy, wymiany, modernizacji w/w. instalacji.

 

Wykonawcą robót może być wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary stanu izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej nowej instalacji elektrycznej, a protokoły pomiarów dostarczyć niezwłocznie do Spółdzielni.

 

VIII.

Wymiana instalacji elektrycznej ze zmianą przebiegu przewodów

(bez zwiększenia mocy zamówionej).

 

Przed przystąpieniem do wykonania w/w robót należy dostarczyć do Spółdzielni dwa egzemplarze skróconej dokumentacji technicznej (schemat jednokreskowy), sporządzonej wyłącznie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, wynikające z obowiązujących przepisów branżowych i zaopatrzonej w pieczątkę z numerem uprawnień.

 

Wykonawcą robót może być wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary stanu izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej nowej instalacji elektrycznej, a protokoły pomiarów dostarczyć niezwłocznie do Spółdzielni.

 

IX.

Montaż klimatyzatora

(po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Osiedla)

 

Warunkiem przystąpienia do w/w robót jest dostarczenie do Spółdzielni:

 • informacji o parametrach technicznych wybranego urządzenia lub w przypadku już zakupionych klimatyzatorów – dokumentacji techniczno–ruchowej (tzw. DTR-ki) – istotna jest moc pobierana przez urządzenie (może wystąpić konieczność zmiany sposobu zasilania instalacji elektrycznej na trójfazowy) oraz natężenie hałasu wytwarzanego w trakcie pracy urządzenia, klimatyzator powinien mieć odpowiedni dokument potwierdzający, że został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami,
 • projektu przedstawiającego między innymi miejsce i sposób montażu urządzeń klimatyzacyjnych oraz odprowadzenia skroplin. Dopuszczamy instalowanie jednostki zewnętrznej klimatyzatora na płycie balkonu w sposób zapewniający izolację akustyczną urządzenia. Niedopuszczalne jest montowanie urządzenia na elewacji (ścianach) budynku lub balustradzie balkonu,
 • oświadczenia na piśmie, że w przypadku jakichkolwiek skarg użytkowników sąsiednich lokali na hałas wytwarzany przez urządzenia zobowiązuje się Pan/Pani do niezwłocznego zlecenia wykonania przez uprawnioną firmę lub instytucję badań natężenia hałasu na własny koszt, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm niezwłocznie zdemontuje urządzenie.

Informujemy równocześnie, że wykonanie robót (montażu jak i demontażu klimatyzatora) możliwe jest wyłącznie we własnym zakresie i w całości na własny koszt.

 

Zobowiązujemy Pana/Panią do prowadzenia wszystkich powyższych robót zgodnie z podanymi poniżej Warunkami Ogólnymi.

 

W celu przybliżenia Państwu podstawowych zasad prowadzenia prac remontowych w lokalach posłużę się przytoczeniem cytatów z pism kierowanych przez Spółdzielnię do osób zgłaszających zamiar wykonania w swoich lokalach prac kwalifikowanych ze względu na swój zakres i charakter pod pojęcie prac remontowych.

 

Zacznijmy od tego co najbardziej ogólne i dotyczące prawie wszystkich prac remontowych:

1) Roboty powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz we własnym zakresie i na własny koszt.

2) Powyższe prace powinny być wykonywane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami.

3) O zakończeniu robót (nie później niż 14 dni po zakończeniu prac) należy powiadomić Administrację Osiedla celem dokonania komisyjnego odbioru wykonanych robót.

 

Spółdzielnia zezwalając na wykonanie powyższych prac zobowiązuje Państwa do:

 • podania terminu (czasokresu) przeprowadzania prac remontowych do wiadomości mieszkańców budynku/klatki schodowej na tablicy ogłoszeń (za pośrednictwem Administracji Osiedla) oraz bezwzględnie do powiadomienia osobiście najbliższych sąsiadów w poziomie i pionie. Wymóg powyższy dotyczy wykonywania prac głośnych i uciążliwych dla sąsiadów np. związanych z wyburzeniami, skuwaniem, wierceniem, brudzeniem itp.,
 • zachowania ciszy i spokoju między godzinami 22:00 a 06:00,
 • wykonywania głośnych prac jedynie w dni powszednie w godzinach od 08:00 do 19:00,
 • utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach wspólnego użytku (klatki schodowe, windy, korytarze piwniczne i inne pomieszczenia),
 • wywozu na własny koszt gruzu i innych odpadów powstałych w wyniku przeprowadzonych prac,
 • naprawy lub wyrównywania szkód spowodowanych w czasie prowadzenia robót.

Zgoda ta jest ważna w okresie sześciu miesięcy. Możliwe jest przedłużenie terminu wykonania robót na podstawie oddzielnego i uzasadnionego wniosku.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zwolnienia lokalu rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia i ulepszenia lokalu powinny być dokonywane bezpośrednio między użytkownikiem zwalniającym i przejmującym lokal (§ 30 Regulaminu używania lokali, obowiązków Spółdzielni i użytkowników oraz rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale).

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)