2018-02-13

Analizowano skargi
i wnioski oraz przyjęto sprawozdania

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Pierwsze posiedzenie w nowym roku, Rada Nadzorcza Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczęła od analizy skarg i wniosków wniesionych do KSM w ciągu 2017 roku oraz oceny sposobu ich załatwienia. Materiały na ten temat przygotował Zarząd Spółdzielni, które przed posiedzeniem plenarnym były przedmiotem obrad Komisji Samorządowo-Statutowej RN. Wypracowaną przez nią opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji Danuta Podlewska.

 

 

Rada Nadzorcza po analizie i ocenie ilości oraz rodzaju skarg, a także wniosków i pism wniesionych do KSM w 2017 roku, przyjęła w tej kwestii swoje stanowisko, w którym stwierdziła że:

 • przygotowane przez Zarząd materiały zawierające analizę skarg i wniosków wniesionych do KSM w 2017 roku zostały opracowane w sposób kompleksowy i zawierają bardzo szczegółowe informacje,
 • w 2017 roku wniesionych zostało do KSM 13 skarg, przy czym ilość ta jest mniejsza o 5 w stosunku do roku 2015 i jest taka sama jak w roku 2016,
 • uzyskany w 2017 roku wskaźnik skarg, jakie wpłynęły do KSM w przeliczeniu na ogólną liczbę mieszkań wynosi 0,0006, w stosunku do roku 2015 wskaźnik jest mniejszy o 0,0003, a w stosunku do roku 2016 wskaźnik nie wykazuje zmian, co zdaniem Rady Nadzorczej jest wynikiem dobrym,
 • do KSM wpłynęło w 2017 r. łącznie 47 pism – skarg lokatorskich o charakterze wniosków i postulatów (w tym 23 pisma o charakterze zbiorowym), w stosunku do roku 2015 ilość tych pism jest większa o 19 – a w stosunku do roku 2016 jest większa o 26 pism,
 • ponadto wpłynęło do Spółdzielni łącznie 29 pism dotyczących zakłóceń spokoju i uciążliwego sąsiedztwa, w stosunku do roku 2015 nastąpiło zmniejszenie o 6 pism, a w stosunku do roku 2016 zwiększenie o 12 pism,
 • w roku 2017 nie było skarg w zakresie dotyczącym usterek i opieszałości w ich usuwaniu, wysokości opłat za lokale, uciążliwości lokali użytkowych, zastrzeżeń do pracy Zakładów Celowych, zastrzeżeń do pracy komórek Centrum Zarządzająco-Usługowego, skarg na Zarząd lub jego członków, zastrzeżeń do pracy Rad Osiedli. Fakty te Rada przyjęła z zadowoleniem.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady było przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Problemowych RN w 2017 roku. Sekretarz Rady Nadzorczej Teresa Pruchnicka poinformowała, że sprawozdania Komisji zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie „Wytycznymi Prezydium Rady Nadzorczej" i zawnioskowała o ich przyjęcie przez Plenum Rady Nadzorczej.

 

Podkreślić trzeba, że każde ze sprawozdań, w związku z zakończeniem się kadencji RN z lat 2014-2017 i rozpoczęciem nowej na lata 2017-2020, stanowi wnikliwy dokument, jednolity w prezentacji, uwzględniający ową cezurę i dokonane zmiany w składzie osobowym członków każdej z Komisji. Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdania bez zastrzeżeń.

 

Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni – ujmując skrótowo jej sprawozdanie – odbyła 7 posiedzeń. Jej prace związane były między innymi z:

 • zaopiniowaniem projektu zmian w „Regulaminie rozliczania kosztów ciepła w KSM,
 • zaopiniowaniem projektu zmian w „Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i wnoszenia opłat w KSM",
 • zaopiniowaniem wniosku os. „Ligota" o przyznanie pożyczki z funduszu interwencyjnego. Rozpatrzyła 21 pism skierowanych do Komisji GZS, w celu przygotowania stanowiska dla Rady Nadzorczej oraz sformułowała 49 propozycji wniosków, ustaleń i opinii dla Rady.

Komisja Inwestycyjna – odbyła 11 posiedzeń. Pośród omawianych spraw m.in. było zaopiniowanie:

 • 7 uchwał na Walne Zgromadzenie,
 • 8 projektów uchwał w kwestii zbycia nieruchomości w osiedlach Giszowiec i im. Ściegiennego,
 • 8 projektów uchwał dla RN w zakresie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej w osiedlach Giszowiec, Śródmieście i im. Ściegiennego.
 • Dokonano oceny przewidywanej realizacji Strategii Ekonomicznej w zakresie remontów na koniec 2017 r. oraz projektu planu remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2018.
 • Komisja zgłosiła 22 wnioski i ustalenia oraz wyraziła 23 opinie.

Komisja Mieszkaniowa – odbyła 11 posiedzeń, w czasie których opracowano 27 opinii dotyczących mieszkań i lokali użytkowych przeznaczonych do przetargu za pośrednictwem Mieszkaniowego Biura Pośrednictwa przy KSM:

 • rozpatrzono 50 wniosków Zarządu dotyczących wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków w związku z nieuiszczaniem opłat,
 • zaopiniowano 36 wniosków o wykreślenie z rejestru członków z przyczyn niezawinionych przez członków związanych z utratą prawa do lokalu w KSM,
 • zaopiniowano 67 pism kierowanych do członków Spółdzielni monitujących złożenie rezygnacji z członkostwa w związku ze zbyciem prawa do lokalu,
 • rozpatrzono i opiniowano 57 wniosków dla potrzeb windykacji zewnętrznej oraz 32 do postępowania sądowego,
 • zaopiniowano 660 wniosków o stwierdzenie ustania członkostwa po zbyciu prawa do lokalu w oparciu o ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20.07.2017 r.

Komisja Rewizyjna – odbyła 15 posiedzeń. Ich tematami były m.in.:

 • informacja o stopniu realizacji Wieloletniego programu zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni wynikających z realizacji Strategii Ekonomicznej KSM,
 • koszty i wpływy Spółdzielni z tytułu świadczeń związanych z dostawą wody zimnej, ciepłej oraz centralnego ogrzewania za 2016 rok,
 • informacja o stopniu usuwania wad i usterek powstałych w okresie gwarancji oraz ujawnionych w czasie użytkowania,
 • ocena ekonomicznej efektywności wyboru wykonawców w KSM w 2016 roku oraz analizą i omówieniem informacji o stanie zaawansowania wyboru wykonawców w roku 2017,
 • zapoznanie się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
 • bieżąca analiza sytuacji ekonomicznej osiedli oraz Centrum Zarządzająco-Usługowego w zakresie kosztów eksploatacji oraz remontów bieżących, rocznych i okresowych.

Komisja Samorządowo-Statutowa – odbyła 10 posiedzeń na których wypracowała 36 propozycji wniosków, ustaleń i opinii. Komisja omawiała m.in. problematykę związaną z Walnym Zgromadzeniem w roku 2017:

 • analizowała protokół i wyniki kompleksowej lustracji z działalności Spółdzielni za lata: 2013, 2014, 2015, 2016 oraz zapoznała się z listem polustracyjnym Regionalnego Związku Rewizyjnego SM w Katowicach,
 • rozpatrywała i opiniowała wnioski Zarządu Spółdzielni w sprawie przyznania wyróżnień honorowych za zasługi dla KSM,
 • opiniowała 3 projekty zmian regulaminów Spółdzielni,
 • omawiała zasady i warunki wyboru zastępcy prezesa Zarządu.

Komisja Społeczno-Kulturalna – na swoich 10 posiedzeniach zajmowała się m.in.:

 • problemami pomocy dla członków i kwestią wolontariatu,
 • programem obchodów jubileuszu 60-lecia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • działalnością klubów spółdzielczych,
 • oceną działań w ramach akcji „Lato" i „Zima",
 • wizytowała kluby „Józefinka",„Trzynastka" i Giszowieckie Centrum Kultury oraz odbyła w os. Murcki kierunkową naradę z udziałem członków RN, Zarządu KSM, pracowników Działu Społeczno-Kulturalnego i kierownictw klubów.

Pozwoliłam sobie, w tym miejscu, na tak szczegółowe omówienie prac Komisji Problemowych, aby przybliżyć państwu szeroki wachlarz zagadnień, którymi w ciągu roku zajmują się Komisje, a w konsekwencji cała Rada Nadzorcza.

 

Wszystkie Komisje Problemowe przygotowały także, na styczniowe posiedzenie Rady Nadzorczej, swoje plany pracy na rok bieżący. Obok tematów wynikających z Ramowego Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2018 r., plany te zawierają dodatkowe tematy mieszczące się w zakresie problematyki działania danej Komisji, a uznane przez Komisję za ważne. Sekretarz Rady Nadzorczej Teresa Pruchnicka stwierdziła, że wszystkie plany zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie „Wytycznymi Prezydium Rady Nadzorczej". Rada Nadzorcza przyjęła omawiane plany do ich realizacji.

 

Kolejnym ważnym punktem posiedzenia Rady było omówienie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2017 roku". Po przeanalizowaniu tego dokumentu, Rada Nadzorcza jednomyślnie zatwierdziła „Sprawozdanie RN KSM z działalności w 2017 roku", rekomendując jego przyjęcie przez Walne Zgromadzenie, na którym zostanie ono przedstawione, a wcześniej udostępnione ogółowi członków w planowanych do publikacji materiałach na Walne.

 

W związku ze zbliżającymi się Zebraniami Osiedlowymi ustalono, że każdy z członków Rady Nadzorczej w sposób oczywisty będzie uczestniczył w Zebraniu swojego osiedla, które reprezentuje w Radzie, a ponadto weźmie udział w dwu innych Zebraniach Osiedlowych. Stanowić to będzie zarówno możliwość poznania wielu problemów tych osiedli przez członków Rady, jak i okazję dla osób uczestniczących w Zebraniach do bezpośredniego kontaktu z członkami RN.

 

Pragnę w tym miejscu jeszcze raz zachęcić wszystkich naszych członków do uczestnictwa w zebraniach, są one bowiem miejscem, gdzie możemy wspólnie szukać rozwiązań problemów, jak i przedstawić nowatorskie propozycje ułatwiające zamieszkiwanie w naszych osiedlach.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)