2017-03-13

17 okręgów wyborczych

i 22 osoby w nowej Radzie Nadzorczej

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Jerzy Doniec

 

Lutowe posiedzenie Rady Nadzorczej, jak zwykle rozpoczęło się od rozpatrywania wniosków Zarządu o pozbawienie praw członkowskich – dłużników. Zaległości we wnoszeniu opłat za korzystanie z lokalu na 31 stycznia 2017 r. wynosiły 10 milionów 330 tysięcy złotych, co stanowiło 7,24% naliczeń średniorocznych, odpowiadając blisko jednomiesięcznemu opóźnieniu we wnoszeniu opłat. W stosunku do 31 grudnia 2016 r. zadłużenie wzrosło o 1.874 zł, czyli utrzymało się na podobnym poziomie.

 

Zważywszy, że w ciężar tego zadłużenia zaksięgowano również kwotę ponad 223 tysięcy zł stanowiącą sumę niedopłat za rozliczone zużycie mediów, to uznać można, że zadłużenie to zmalało. Niedopłaty zostaną niewątpliwie uregulowane przy najbliższych wpłatach.

 

Minimalnie zmieniły się też zadłużenia w poszczególnych rodzajach. Wynosiły one:

  • w grupie mieszkań – 6 milionów 450 tys. zł, tj. średnio 338 zł na mieszkanie;
  • garaży – 96 tys. zł, tj. średnio 56 zł na garaż;
  • lokali użytkowych wbudowanych – 917 tys. zł, tj. średnio 2.098 zł na lokal;
  • lokali w pawilonach wolno stojących – 2 miliony 886 tys. zł, tj. średnio 15.007 zł na lokal.

Na posiedzenie Zarząd skierował 9 wniosków o wykreślenie z rejestru członkowskiego. Rada Nadzorcza rozpatrywała 8 wniosków, gdyż jeden z dłużników spłacił swoje zaległości jeszcze przed terminem posiedzenia. Niestety żaden z 8 dłużników nie gwarantował spłaty swojego zadłużenia i zostali oni pozbawieni członkostwa w naszej Spółdzielni. Mają oni 6 tygodni do uregulowania zadłużenia bez konsekwencji finansowych związanych z przywróceniem członkostwa.

 

W pierwszym punkcie porządku obrad poświęconym sprawom gospodarczym, Rada zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu o wykonaniu zadań objętych planem gospodarczym KSM za 2016 rok oraz omówieniem i przyjęciem planu gospodarczego, a także programu działalności społecznej i kulturalnej na 2017 rok.

 

Do wykonania zadań planu gospodarczego za 2016 rok Rada nie wniosła zasadniczych uwag. Wykonanie poszczególnych pozycji planu oscylowało w granicach 100%. Szczególną uwagę Rady stanowiła realizacja zadań finansowanych z funduszu remontowego część „A". Na rok 2016 w planie założono nadwyżkę wpływów nad wydatkami na poziomie ok. 11 milionów zł, co stanowiło zasadniczy element programu stopniowego zmniejszania zobowiązań Spółdzielni, powstałych głównie w latach intensywnego prowadzenia prac termomodernizacyjnych budynków (1992-2011). Plan roku 2017 nie różni się specjalnie od planu ubiegłorocznego. Również w tym roku przewidziana jest nadwyżka wypływów nad kosztami w realizacji zadań finansowanych z funduszu „A", tak, by na koniec roku wynik dodatni w rachunku narastającym wyniósł ok. 17 milionów zł. Roboty modernizacyjne będą oczywiście prowadzone nadal, choć w mniejszym natężeniu. Plan przewiduje nakłady na poziomie 15 milionów zł.

 

Plan gospodarczy na 2017 rok Rada przyjęła. Szczegółowe pozycje tego planu obejmujące wszystkie przekroje działalności Spółdzielni zostaną przedstawione mieszkańcom w formie specjalnego dodatku do „Wspólnych Spraw". Plan zamierzeń Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest elementem rozpatrywanym przez Walne Zgromadzenie i podlega przez nie przyjęciu.

 

Kolejnym punktem programu było ustalenie okręgów wyborczych i liczebności mandatów przypadających w poszczególnych okręgach, które będą obowiązywały w trakcie wyborów do nowej rady nadzorczej na kadencję w latach 2017-2020. Wstępnej selekcji propozycji rozwiązania tego problemu dokonała Komisja Samorządowo-Statutowa, przedkładając Radzie dwa warianty do wyboru.

 

Rada wyraźną przewagą głosów opowiedziała się za rozwiązaniem, w którym każde osiedle stanowić będzie okręg wyborczy. Ilość mandatów została zróżnicowana przy uwzględnieniu stanu członków Spółdzielni w poszczególnych osiedlach. Trzy mandaty przypadły Osiedlu Giszowiec, po dwa osiedlom: im. Kukuczki, im. Ściegiennego i Zawodziu. Pozostałe osiedla otrzymały po jednym mandacie. Łączna ilość mandatów to 22, co oznacza zmniejszenie liczebności przyszłej Rady Nadzorczej w stosunku do aktualnej o 4 osoby.

 

Głównym czynnikiem, którym kierowała się większość obecnej Rady, było zapewnienie przedstawicielstwa każdemu osiedlu w tym ważnym organie samorządu spółdzielczego. Zwolennicy konkurencyjnego rozwiązania zmniejszającego liczebność Rady do 16 członków i komasacji osiedli w większe liczebnie okręgi wyborcze, znaleźli się w mniejszości. Kadencja obecnej Rady upływa w czerwcu, kiedy to odbędzie się Walne Zgromadzenie.

 

A tak nieco na marginesie: dotąd w trakcie wyborów do Rady Nadzorczej każdorazowo dopływała „świeża krew" w osobach nowych członków. Większość Rady stanowili jednak doświadczeni działacze. Doświadczenie jest wartością nie do przecenienia. Do najbliższych wyborów, z aktualnej Rady mogą zgłosić akces tylko 4 osoby, co i tak nie przesądza wyniku poddania się weryfikacji. Jakkolwiek by na to patrzeć – większość nowych członków tego organu nie będzie miała pewnej wiedzy i doświadczenia, tak niezbędnych do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji. Początki pracy nowej Rady mogą być zatem trudne.

 

Dodatkowo sprawę zapewne skomplikuje fakt, że „dobra zmiana" zamierza wejść niebawem na spółdzielcze podwórko. Świadczą o tym przygotowywane już projekty zmian prawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Każda sejmowa zmiana ustawy – to dodatkowe prace do przystosowania wewnętrznych regulacji do nowych wymogów, od opracowania nowego Statutu Spółdzielni poczynając. Ale – to i tak przy założeniu – że spółdzielczość mieszkaniowa ma istnieć nadal.

 

Wracając na ziemię" – Rada Nadzorcza uchwaliła również zmiany w opłatach na konserwację i remonty dźwigów oraz na legalizację wodomierzy.

 

Zmiany te dostosowały terminy wprowadzenia nowych stawek i zasad do uwarunkowań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów. Na poszczególnych osiedlach mogą bowiem być wprowadzone na przestrzeni od maja do października.

 

Z kolei Rada rozpatrzyła informację o skargach i wnioskach wpływających do Spółdzielni na przestrzeni 2016 roku. Skarg na władze Spółdzielni praktycznie nie było. Trudno bowiem do tej kategorii zaliczyć reklamacje dotyczące rozliczeń zużycia wody czy ciepła. Sporą pozycję stanowią natomiast skargi na współmieszkańców. Ta uciążliwość, nierzadko bardzo przykra, leży niestety poza możliwościami jej usunięcia przez władze Spółdzielni. Pewnym pocieszeniem może być tu tylko informacja, że w stosunku do lat ubiegłych nie zanotowano w 2016 roku wzrostu tego typu skarg.

 

Rada nie wniosła uwag do sposobu załatwienia skarg i wniosków, które wpłynęły do Spółdzielni na przestrzeni ubiegłego roku.

 

W ostatnim punkcie porządku obrad Rada urealniła wartość udziału członków Spółdzielni w kosztach działalności społecznej i kulturalnej. Udział taki wnosi się w momencie przystąpienia do Spółdzielni. Wartość tego udziału podniesiono do kwoty 50 zł. Dotychczas obowiązujący udział został ustalony w 2000 roku i od tego czasu jego realna wartość mocno zmalała.

 

Posiedzenie zakończył przegląd korespondencji wpływającej do Rady. Niestety znów znalazły się protesty przeciw rzekomym zmianom zasad naliczania kosztów segregacji odpadów komunalnych, który to problem był wcześniej dogłębnie wyjaśniany na łamach „Wspólnych Spraw", a z czym autorzy listów nie raczyli się zapoznać.

Z poważaniem

JERZY DONIEC

 

 

      

 
 
Wiadomości


 

 

  

 


 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji w naszej Polityce prywatności - cookies